Thứ bảy,  02/07/2022

Bộ VHTT&DL xác định “gốc” của toàn bộ chương trình hành động

Chiến lược phát triển văn hóa được xác định là gốc của toàn bộ chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nếu thực hiện được Chiến lược phát triển văn hóa thì sẽ tác động trở lại đến lĩnh vực thể thao và lĩnh vực du lịch.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh VGP/Thiện Tâm
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ của Bộ trong thời gian tới, diễn ra chiều 26/4.

Theo báo cáo chung tại Hội nghị, trong 4 tháng đầu năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tập trung xây dựng 11 văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021. Trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 14 nhiệm vụ, đến nay, Bộ đã hoàn thành 6 nhiệm vụ, đang thực hiện 8 nhiệm vụ. Bộ đã ban hành 3 Quyết định công bố thủ tục hành chính; giải quyết 2.619 hồ sơ đề nghị cấp phép.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ trong thời gian tới được tổ chức trên cơ sở quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, định hướng của Chính phủ về việc giao cho các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng chương trình hành động theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy Hội nghị lần này có thể xem là Hội nghị xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, Chiến lược phát triển văn hóa được xác định là gốc của toàn bộ chương trình. Nếu thực hiện được Chiến lược phát triển văn hóa thì sẽ tác động trở lại đến lĩnh vực thể thao và lĩnh vực du lịch.

“Chiến lược văn hóa được xác định rất quan trọng, không tách rời chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề cập”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là cái gốc của vấn đề. Và văn hóa đó phải được hình thành từ gia đình, nhà trường, xã hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm đưa ra nội dung, tiêu chí, các đơn vị, các ngành, các cấp thực hiện.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng khẳng định, xây dựng môi trường văn hóa là vấn đề rộng, lớn, hiện chúng ta đang bước đầu tiếp cận nên cần tiếp tục nghiên cứu. Chiến lược phải tính toán, chọn việc, chọn điểm, không dàn trải, cũng không manh mún nhỏ lẻ. Trách nhiệm của Bộ là tìm điểm nghẽn trong thể chế để đề xuất tháo gỡ, tìm nguồn lực để hình thành thiết chế văn hóa theo phân cấp.

Trong lĩnh vực du lịch, chương trình phát triển du lịch phải gắn kết với chiến lược du lịch mà Chính phủ đã ban hành và nhiệm vụ phát triển du lịch trong 5 năm tới trên cơ sở tính toán sự tác động của dịch COVID-19. Qua đó, xác định, du lịch phải song song hai thị trường du lịch nội địa và quốc tế. Đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của du lịch là số hóa và xây dựng sản phẩm du lịch.

Về lĩnh vực thể thao, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu, ngoài xây dựng nhiệm vụ trong những năm tới, trước mắt, trong năm 2021 tập trung tổ chức tốt SEA GAMES 31, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần phát triển du lịch. Bên cạnh đó, đầu tư, đẩy mạnh thể thao quần chúng, từ đó có nguồn lực cho thể thao thành tích cao.

Liên quan đến vấn đề gia đình, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị phối hợp để tổ chức cuộc vận động xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình tiến bộ, từ đó, góp phần điều chỉnh hành vi văn hóa, vấn đề văn hóa.

“Mở đầu nhiệm kỳ này, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đặt ra tiêu chí quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến, khắc phục cho được những khuyết điểm mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ.

Theo Baochinhphu