Ảnh minh họa (Ảnh: Theo Svhtt Hà Nội)

 

Ngày 23/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, nhằm nắm bắt tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ của cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trong việc thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư, Bộ đã ban hành Quyết định số 1913/QĐ-BVHTTDL.

Quyết định số 1913/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch “Khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch”. Theo Kế hoạch, phạm vi khảo sát là các hoạt động ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các nội dung sẽ tiến hành khảo sát bao gồm: Khảo sát tình hình thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ứng dụng và chuyển giao công nghệ; Khảo sát thực tiễn và nhu cầu tại đơn vị trong hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ công tác quản lý, hoạt động chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công đến người dân và doanh nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ, sản phẩm chủ lực của ngành; Chú trọng khảo sát hạ tầng kỹ thuật và công nghệ, cơ chế và nhân lực cho hoạt động ứng dụng công nghệ trong phát triển công nghiệp văn hóa số, du lịch số; Nhu cầu và yêu cầu số hóa bảo vật quốc gia, tư liệu quý hiếm, các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, các tác phẩm văn nghệ dân gian, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và các di sản văn hóa được UNESCO công nhận; Về ứng dụng công nghệ, cơ sở dữ liệu trong tuyển chọn, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao của các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hoạt động ứng dụng hiệu quả công nghệ trong quản lý, sự phối hợp của một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch (địa bàn có di sản được UNESCO công nhận) với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch./.