Thứ năm,  09/12/2021

Đề tài tem bưu chính phải đề cao giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tem bưu chính, bao gồm: Đề tài tem bưu chính; sản xuất, phát hành tem bưu chính; xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh, sưu tập, triển lãm tem bưu chính và các hoạt động khác về tem bưu chính.

Bộ tem “Tết Tân Sửu”

Theo dự thảo, nguyên tắc quy hoạch đề tài tem bưu chính là phải bám sát chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, xã hội; đề cao giá trị đạo đức, lịch sử, văn hóa và nghệ thuật và các giá trị khác; tôn vinh, kỷ niệm các sự kiện quan trọng của Việt Nam và thế giới.

Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng quy hoạch tổng thể, hoặc cho một đề tài tem bưu chính trong mỗi giai đoạn 5 năm.

Dự thảo cũng quy định rõ về đề tài tem bưu chính kỷ niệm và thời gian phát hành. Theo đó, đề tài về sự kiện phải đáp ứng tiêu chí sau đây:

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý nghĩa to lớn, có tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam hoặc của các dân tộc trên thế giới; có tính chất tiêu biểu, nổi bật trong từng thời kỳ, là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự phát triển của Việt Nam hoặc của các nước trên thế giới; mang đậm bản sắc dân tộc, truyền thống văn hóa; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình cảm và ý chí của nhân dân Việt Nam hoặc của các dân tộc trên thế giới.

Đề tài về nhân vật phải đáp ứng tiêu chí: Chiến sĩ cách mạng, chiến sĩ yêu nước, anh hùng tiêu biểu trong các thời kỳ phát triển của Việt Nam hoặc của các nước trên thế giới; lãnh đạo tiền bối, danh nhân, nhân vật tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước; trong các phong trào giải phóng dân tộc, tiến bộ xã hội và hòa bình của Việt Nam hoặc của các nước trên thế giới; nhà khoa học, nhà văn hóa tiêu biểu có đóng góp to lớn cho Việt Nam hoặc cho nhân loại.

Tem bưu chính kỷ niệm, ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm về sự kiện được phát hành lần đầu trong năm kỷ niệm có mốc thời gian tròn 50 năm diễn ra sự kiện; các lần phát hành tem bưu chính tiếp theo là bội số của 50 năm.

Tem bưu chính kỷ niệm, ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm về nhân vật được phát hành lần đầu trong năm kỷ niệm có mốc thời gian tròn 100 năm sinh hoặc năm mất của nhân vật; các lần phát hành tem bưu chính tiếp theo là bội số của 50 năm. Trường hợp đặc biệt do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định.

Xuất khẩu, nhập khẩu tem bưu chính

Dự thảo nêu rõ, tổ chức, cá nhân được phép nhập khẩu: Tem bưu chính do các thành viên Liên minh Bưu chính thế giới phát hành theo quy định của Công ước của Liên minh Bưu chính thế giới; ấn phẩm, sản phẩm tem bưu chính và các sản phẩm khác liên quan đến tem bưu chính; tem bưu chính Việt Nam, ấn phẩm tem bưu chính Việt Nam in tại nước ngoài theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổ chức, cá nhân không được phép nhập khẩu tem bưu chính, ấn phẩm tem bưu chính quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Bưu chính.

Đối với sưu tập tem bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích các tổ chức, cá nhân sưu tập, trao đổi tem bưu chính, trừ những loại tem bưu chính quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Bưu chính.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hướng dẫn, phối hợp và tạo điều kiện cho Hội Tem Việt Nam triển khai các hoạt động về sưu tập tem bưu chính để xây dựng và phát triển phong trào.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Baochinhphu