Thứ năm,  02/12/2021

Quan tâm phát triển văn học – nghệ thuật trong thời kỳ mới

Thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới, sau thời gian triển khai nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành Đề án Xây dựng và rà soát các chế độ chính sách đối với các hoạt động văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ. Chế độ tài trợ, đặt hàng đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật.Chính sách khuyến khích sáng tác trong các hoạt động văn học nghệ thuật. Ngày 1-3 vừa qua, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định 316/QĐ-TTg phê duyệt Đề án này. Đối với người làm văn học - nghệ thuật ở Việt Nam, việc Chính phủ phê duyệt Đề án thật sự là một tin vui. Bởi Đề án cho thấy sự quan tâm của Chính phủ đối với sự phát triển văn học - nghệ thuật của đất nước trong thời kỳ mới; và từ việc đánh giá thực trạng của vấn đề, Chính phủ đã đồng thời triển khai những biện pháp tích cực để...

Thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học – nghệ thuật trong thời kỳ mới, sau thời gian triển khai nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành Đề án Xây dựng và rà soát các chế độ chính sách đối với các hoạt động văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ. Chế độ tài trợ, đặt hàng đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật.
Chính sách khuyến khích sáng tác trong các hoạt động văn học nghệ thuật. Ngày 1-3 vừa qua, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định 316/QĐ-TTg phê duyệt Đề án này. Đối với người làm văn học – nghệ thuật ở Việt Nam, việc Chính phủ phê duyệt Đề án thật sự là một tin vui. Bởi Đề án cho thấy sự quan tâm của Chính phủ đối với sự phát triển văn học – nghệ thuật của đất nước trong thời kỳ mới; và từ việc đánh giá thực trạng của vấn đề, Chính phủ đã đồng thời triển khai những biện pháp tích cực để đổi mới, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách cho văn học – nghệ thuật, từ đó khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội cho hoạt động văn học – nghệ thuật trên mọi phương diện, từ sáng tạo tác phẩm, lý luận và phê bình, truyền bá và tiêu thụ tác phẩm.
Ngày nay, không ai có thể phủ nhận được vai trò, ảnh hưởng to lớn của tác phẩm văn học – nghệ thuật trong đời sống tinh thần của xã hội và con người. Và trong bản chất của nó, sáng tác văn học – nghệ thuật đích thực bao giờ cũng là sản phẩm của một quá trình sáng tạo phức tạp, là tổng hòa của nhiều yếu tố liên quan tới tài năng, sự trải nghiệm, tích lũy trên nhiều phương diện và khả năng suy nghĩ, tìm tòi… của nghệ sĩ. Chính vì thế, tác giả và tác phẩm văn học – nghệ thuật luôn cần phải được đối xử một cách công bằng, và một xã hội ưu việt là xã hội có cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực dành cho văn học – nghệ thuật, vừa bảo đảm quyền lợi của tác giả, vừa khuyến khích, động viên tác giả tiếp tục sáng tạo, đạt tới các thành tựu mới.
Thực tế ở Việt Nam cho thấy, cơ chế và chính sách về văn học – nghệ thuật đã có tác dụng tích cực trong những giai đoạn lịch sử, cụ thể của quá trình phát triển đất nước, tuy nhiên những năm gần đây, do sự vận động phát triển của đời sống kinh tế – xã hội – văn hóa mà cơ chế, chính sách đó đã tỏ ra không theo kịp các đòi hỏi của thời kỳ mới. Chính phủ cùng các cơ quan hữu quan đã sớm nhận ra thực trạng, nhanh chóng triển khai xem xét, đánh giá, hình thành các quan điểm cơ bản trong việc xây dựng chế độ chính sách đối với các hoạt động văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ, trong chế độ tài trợ, đặt hàng đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật, trong các chính sách để khuyến khích nghệ sĩ sáng tạo văn học nghệ thuật, và từ đó xây dựng tiêu chí cụ thể để cụ thể hóa các quan điểm trong đời sống văn học – nghệ thuật. Có thể coi sự kịp thời, đúng đắn đó là một &#39cú hích&#39 quan trọng đối với hoạt động văn học Việt Nam trong thời gian tới. Hy vọng các cơ quan hữu quan, có trách nhiệm sẽ sớm triển khai, ban hành các tiêu chí cụ thể, trực tiếp bảo đảm quyền lợi sáng tạo của văn nghệ sĩ. Đồng thời cũng hy vọng, từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, văn nghệ sĩ Việt Nam sẽ sáng tạo nên nhiều tác phẩm có chất lượng tư tưởng – nghệ thuật cao, đóng góp vào sự phát triển mọi mặt của đất nước.
Theo Nhandan