Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: TTXVN)

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố, hướng dẫn việc thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Việc hướng dẫn nhằm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018 về việc thí điểm thực hiện đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước trong thời gian 2 năm kể từ ngày 01/01/2018.

Theo hướng dẫn, người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh được quyết định và tiến hành việc ký Thỏa thuận hoặc ủy quyền cho cấp phó ký Thỏa thuận về đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc (với đối tác Hàn Quốc) sau khi lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Sau khi ký kết thỏa thuận, cơ quan cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ bằng văn bản, đồng thời gửi Bộ Ngoại giao bản sao thỏa thuận đã được ký kết.

Căn cứ phạm vi thực hiện, cơ quan cấp tỉnh có thể giao cơ quan cấp huyện hoặc tổ chức sự nghiệp tại địa phương thực hiện việc phái cử lao động theo thỏa thuận (cơ quan được giao phải nêu rõ trong thỏa thuận).

Đối tượng áp dụng thỏa thuận là người lao động sinh sống tại địa phương ký kết thỏa thuận với địa phương của Hàn Quốc, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú đủ 12 tháng trở lên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng nhấn mạnh khi ký thỏa thuận, các địa phương cần lưu ý điều kiện cung ứng, tiếp nhận người lao động bao gồm: Số lượng lao động sẽ phái cử/tiếp nhận, tiêu chuẩn tuyển chọn, ngành, nghề, công việc phải làm; địa điểm làm việc, thời hạn làm việc; điều kiện, môi trường làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn và bảo hộ lao động; tiền lương và tiền làm thêm giờ; điều kiện ăn, ở, sinh hoạt; chế độ bảo hiểm, khám bệnh, chữa bệnh; trách nhiệm chi trả phí giao thông từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại; điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chi phí đưa lao động về nước và các điều kiện liên quan khác.

Ngoài ra, thỏa thuận phải quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết trong việc tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, bổ túc tay nghề và đào tạo tiếng Hàn cho người lao động trước khi xuất cảnh; tiến hành các thủ tục đưa và tiếp nhận lao động Việt Nam đến nơi làm việc tại Hàn Quốc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi của người lao động trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc…

Về chi phí của người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu rõ: cơ quan cấp tỉnh thỏa thuận, thống nhất với phía Hàn Quốc về trách nhiệm chi trả các chi phí để người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc gồm: phí khám sức khỏe, lý lịch tư pháp; Lệ phí làm hộ chiếu, làm thị thực (visa); học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết, bổ túc tay nghề và đào tạo tiếng Hàn (nếu có).

Trên nguyên tắc phi lợi nhuận, cơ quan thực hiện có thể thu của người lao động một khoản chi phí hành chính chỉ để sử dụng với mục đích chi trả cho các hoạt động tuyển chọn, làm hồ sơ, tổ chức xuất cảnh, phối hợp hỗ trợ, quản lý người lao động trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc sau khi ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc thời vụ với người lao động. Mức thu do cơ quan cấp tỉnh quyết định và quy định rõ khi giao cơ quan thực hiện triển khai Thỏa thuận./.