Thứ tư,  22/03/2023

Đề xuất mới về chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục, y tế

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa (XHH) đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
Ảnh minh họa

 

Bộ Tài chính cho biết, nhìn chung các chính sách ưu đãi khuyến khích XHH quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ đã tương đối đầy đủ và phù hợp với thực tiễn, góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư của xã hội tham gia cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công đáp ứng nhu cầu của xã hội với chất lượng và số lượng ngày càng cao.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các địa phương chưa đầy đủ, đồng bộ và theo kịp với tình hình phát triển. Vì vậy, một số nhà đầu tư gặp vướng mắc về thủ tục xin giao đất; hoặc khi được giao đất lại gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng nên sau nhiều năm vẫn chưa đủ khả năng xây dựng được cơ sở vật chất hoàn chỉnh để đi vào hoạt động. Lý do là thiếu quy hoạch sử dụng đất đai cho mục đích XHH; địa phương không có sẵn quỹ đất công; nguồn lực kinh tế của địa phương còn hạn hẹp và chưa ưu tiên cho các dự án XHH.

Do vậy, việc đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ (tập trung vào phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, hạch toán kế toán và cập nhật lại một số chính sách ưu đãi để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trong thời gian gần đây) là cần thiết.

Chính sách ưu đãi về cho thuê đất, về thuế

Về chính sách ưu đãi về cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất, cho thuê đất (Điều 5, Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP), Bộ Tài chính cho biết: Hiện nay, các pháp luật liên quan, gồm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai… đã có quy định về việc sử dụng tài sản công để đầu tư theo hình thức đối tác công tư, ưu đãi về đất đai (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…) cho các đối tượng (bao gồm đối tượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công).

Thực tế cho thấy, cơ chế khuyến khích XHH về đất đai còn tràn lan, xảy ra hiện tượng lợi dụng, nhất là ở địa bàn các đô thị (nhất là trong lĩnh vực XHH giáo dục, y tế…). Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2008/NĐ-CP phải đồng bộ với các quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 69 theo hướng như sau: “Cơ sở thực hiện xã hội hóa được miễn, giảm tiền thuê đất khi sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Diện tích đất sử dụng vào mục đích xã hội hóa được miễn, giảm tiền thuê đất. Trường hợp sử dụng tài sản gắn liền với đất để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì phải nộp tiền thuê đất tương ứng với thời gian sử dụng, tỷ lệ diện tích nhà, công trình sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ thời điểm có quyết định sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh hoặc kể từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê, hợp đồng liên doanh, liên kết.

Việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình xã hội hóa theo quy định của pháp luật đất đai”.

Đối với chính sách ưu đãi về thuế (Điều 7, Điều 8): Về lệ phí trước bạ, Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP quy định “Cơ sở thực hiện xã hội hóa được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn với đất; được miễn các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn với đất. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định miễn, giảm phí sử dụng hạ tầng theo quy định của pháp luật đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa”.

Bộ Tài chính đề nghị sửa bổ, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 69 như sau: “Nhà, đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định này thực hiện theo quy định của pháp luật đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho các hoạt động này được miễn lệ phí trước bạ”.

Đối với chính sách ưu đãi về tín dụng (Điều 9), Nghị định số 69/2008/NĐ-CP quy định: Cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc phạm vi, đối tượng quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị định này được vay vốn tín dụng đần tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định về tín dụng đầu tư của nhà nước.

Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: Cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc phạm vi, đối tượng quy định tại Nghị định này thuộc danh mục vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước được vay vốn tín dụng đần tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định về tín dụng đầu tư của nhà nước.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chinhphu