Thứ sáu,  18/06/2021

4 mức đánh giá chất lượng DV sự nghiệp công về thu thập thông tin điều chỉnh khung giá đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.
Ảnh minh họa

 

Thông tư đề cập tới 7 tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

7 tiêu chí bao gồm: 1- Chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh của tổ chức cung ứng dịch vụ điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất; 2- Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất; 3- Nhân lực thực hiện hoạt động điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất; 4- Tuân thủ quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất; 5- Thông tin, dữ liệu điều tra; 6- Thái độ phục vụ trong quá trình điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất; 7- Sản phẩm của dịch vụ điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường để đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất; đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp, đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

Thông tư quy định việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công được đánh giá theo 4 mức tốt, khá, đạt và không đạt, căn cứ vào tổng điểm đánh giá.
Cụ thể, đánh giá mức Tốt khi tổng số điểm đạt từ 80 điểm trở lên, trong đó tổng số điểm của các chỉ số đánh giá tiêu chí số 7 đạt từ 18 điểm trở lên.
Đánh giá mức Khá khi tổng số điểm đạt từ 70 điểm đến dưới 80 điểm, trong đó tổng số điểm của các chỉ số đánh giá tiêu chí số 7 đạt từ 15 điểm trở lên.
Đánh giá mức Đạt khi tổng số điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm, trong đó tổng số điểm của các chỉ số đánh giá tiêu chí số 7 đạt từ 12 điểm trở lên.
Đánh giá mức không đạt khi tổng số điểm nhỏ hơn 50 điểm, hoặc tổng số điểm của các chỉ số đánh giá tiêu chí số 7 nhỏ hơn 12 điểm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2019.

Theo Chinhphu