Thứ hai,  28/11/2022

BHXH Việt Nam đẩy mạnh thanh toán điện tử

Năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu (CSDL); thúc đẩy thanh toán điện tử và đảm bảo các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
BHXH đẩy mạnh ứng dụng CNTT và thanh toán điện tử

 

Theo Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, BHXH Việt Nam đã giao Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các vụ, ban liên quan rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình, thủ tục hành chính (TTHC) thuộc các lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), thu, sổ thẻ, chi trả các chế độ BHXH; rà soát cơ sở pháp lý thực hiện phương thức thanh toán điện tử và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản điều chỉnh phù hợp (được thực hiện trong quý I và II/2020).

Trên cơ sở số dịch vụ công của ngành, BHXH xác định tổng số dịch vụ công trực tuyến, mức độ của từng dịch vụ công và xây dựng lộ trình thực hiện dịch vụ công mức độ 4 triển khai trong năm 2020 và năm 2021, nhằm đạt mục tiêu tối thiểu 70% số dịch vụ công mức độ 4 năm 2020; 85% số dịch vụ công mức độ 4 năm 2021). BHXH cũng sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền và các giải pháp vận động, khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, năm 2020 và các năm tiếp theo sẽ triển khai các giải pháp bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng CNTT; thực hiện giao dịch điện tử đối với cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực BHXH, BHYT; triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo từng TTHC; từng bước thực hiện thanh toán điện tử bắt buộc; triển khai các giải pháp bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng CNTT; triển khai giao dịch điện tử đối với cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực BHXH, BHYT bằng nhiều phương tiện trực tuyến khác nhau; hoàn thiện hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử.

Phó Tổng giám đốc Đào Việt Ánh cho biết, BHXH Việt Nam sẽ tham gia với các Bộ trong việc hoàn thiện các quy định liên quan đến CSDL quốc gia về bảo hiểm; phối hợp xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin của CSDL quốc gia về bảo hiểm với các CSDL quốc gia và các CSDL chuyên ngành.

Ngoài ra, còn triển khai xây dựng hệ thống quản lý thông tin CSDL quốc gia về bảo hiểm và mở rộng kho dữ liệu: Bổ sung các ứng dụng nền tảng để sẵn sàng cung cấp các dịch vụ định danh, xác thực, dịch vụ dữ liệu quy mô quốc gia; triển khai các nền tảng lưu trữ và khai phá dữ liệu lớn BigData; bổ sung, mở rộng kho dữ liệu để đáp ứng khai thác dữ liệu báo cáo quy mô ngoài ngành và cung cấp các dịch vụ dữ liệu phục vụ các hệ thống hoạch định thông tin phục vụ điều hành của Chính phủ về sức khỏe, y tế, an sinh xã hội; mở rộng hạ tầng CNTT đáp ứng CSDL quốc gia về bảo hiểm; hoàn thành việc xây dựng và vận hành CSDL điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước, đảm bảo tính liên thông, sẵn sàng, chính xác về dữ liệu để cung cấp cho CSDL quốc gia về bảo hiểm…

Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch, BHXH Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện và cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan của kế hoạch. Định kỳ hàng quý thực hiện việc báo cáo đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch gửi BHXH Việt Nam.

Theo Chinhphu