Thứ năm,  29/09/2022

Công khai dự thảo văn kiện Đại hội XI trước ngày 10/4

Hôm nay, 22/3, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa X khai mạc. Đây là Hội nghị quan trọng thảo luận, cho ý kiến về dự kiến nhân sự Trung ương, chuẩn bị cho Đại hội XI vào tháng 1/2011. Hội nghị cũng tiếp tục thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI, gồm dự thảo Cương lĩnh chính trị của Đảng (bổ sung, phát triển cho Cương lĩnh 1991); Dự thảo báo cáo chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; Báo cáo về sửa đổi Điều lệ Đảng. Sau hội nghị này, các dự thảo văn kiện sẽ được tiếp thu, hoàn thiện để công bố lấy ý kiến với đảng viên cả nước. Liên quan đến việc công bố lấy ý kiến góp ý cho các văn kiện trình Đại hội XI, ngày 15/3, ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư, đã ký Thông báo kết luận của Bộ Chính trị. Thông báo nêu rõ: Trước ngày 10/4, toàn văn các dự thảo văn kiện sẽ được gửi tới các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở để kịp đưa ra thảo luận, góp ý kiến...

Hôm nay, 22/3, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa X khai mạc. Đây là Hội nghị quan trọng thảo luận, cho ý kiến về dự kiến nhân sự Trung ương, chuẩn bị cho Đại hội XI vào tháng 1/2011.

Hội nghị cũng tiếp tục thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI, gồm dự thảo Cương lĩnh chính trị của Đảng (bổ sung, phát triển cho Cương lĩnh 1991); Dự thảo báo cáo chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; Báo cáo về sửa đổi Điều lệ Đảng. Sau hội nghị này, các dự thảo văn kiện sẽ được tiếp thu, hoàn thiện để công bố lấy ý kiến với đảng viên cả nước.

Liên quan đến việc công bố lấy ý kiến góp ý cho các văn kiện trình Đại hội XI, ngày 15/3, ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư, đã ký Thông báo kết luận của Bộ Chính trị. Thông báo nêu rõ: Trước ngày 10/4, toàn văn các dự thảo văn kiện sẽ được gửi tới các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở để kịp đưa ra thảo luận, góp ý kiến trong dịp đại hội đảng bộ. Nơi nào đã đại hội trước thì sẽ tiếp tục họp bổ sung ngày để thảo luận nội dung này. Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh cũng sẽ góp ý kiến cho các văn kiện này theo hướng dẫn của Trung ương.

Cũng theo kết luận của Bộ Chính trị, việc hướng dẫn thảo luận, tổng hợp ý kiến góp ý của Đảng bộ cấp huyện phải hoàn thành trước ngày 1/5, của cấp tỉnh phải trước 1/9. Riêng việc tổ chức cho cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu trên địa bàn thảo luận, góp ý thì do các Tỉnh ủy, Thành ủy quyết định.

Với Quốc hội, vào kỳ họp cuối năm (tháng 10 và 11), các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng cũng sẽ được đưa ra để thảo luận. Các tài liệu này sẽ được gửi cho các đại biểu dân cử 10 ngày trước khi thảo luận.

Ở phạm vi rộng hơn, ngoại trừ tài liệu sửa đổi Điều lệ Đảng, từ ngày 15/10, Trung ương cũng sẽ công bố ba văn kiện còn lại (Dự thảo cương lĩnh, Dự thảo chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, Dự thảo báo cáo chính trị) để lấy ý kiến nhân dân. Thời gian lấy ý kiến góp ý là một tháng.

Ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp theo quy trình sau: Đại hội Đảng bộ cấp dưới tổng hợp ý kiến thảo luận của cấp mình gửi cấp trên. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý của đại hội đảng các tỉnh, thành; của các đại biểu Quốc hội thì gửi về Văn phòng Trung ương Đảng. Ý kiến đóng góp của nhân dân, của MTTQ và các đoàn thể thì Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương có trách nhiệm tổng hợp. Các mảng tổng hợp trên phải hoàn thành trước ngày 1/12 để Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp chung, hoàn thành trước ngày 10/12.

Theo Vnmedia