Thứ năm,  07/12/2023

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn

LSO-Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đề ra mục tiêu: “Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giầu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành kỷ luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong xã hội quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước. Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học-công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại. Hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; phấn đấu cho mục tiêu “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; góp phần to lớn vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng...

LSO-Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đề ra mục tiêu: “Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giầu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành kỷ luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong xã hội quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước.
Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học-công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại. Hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; phấn đấu cho mục tiêu “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; góp phần to lớn vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới”.

Hội trại thanh niên các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn – Ảnh: TS
Để đạt mục tiêu trên, cần thực hiện nhiều giải pháp một cách đồng bộ, phù hợp, năng động, sáng tạo. Trong những giải pháp đó, cần chú trọng xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đoàn, trước hết cần nâng cao chất lượng cán bộ đoàn. Muốn công tác đoàn mạnh, chất lượng, hiệu quả thì cán bộ đoàn phải là lực lượng then chốt, thực sự tiêu biểu để đủ đức và tài khơi dậy, tập hợp, phát huy tính tình nguyện, tự nguyện, tự giác, xung kích trên mọi lĩnh vực của đoàn viên, thanh niên. Cán bộ đoàn như vậy cần hội đủ 3 tố chất: một là tố chất cộng đồng, sống hòa đồng, vui vẻ, sôi nổi, gắn bó với mọi đoàn viên, thanh niên; hai là tố chất giỏi dẫn dắt đoàn viên, thanh niên; ba là tố chất giỏi thuyết phục đoàn viên, thanh niên bằng tấm gương hết mình với công tác đoàn của chính bản thân mình. Thứ hai, cần có những đột phá trong công tác đoàn. Những năm qua, công tác đoàn, phong trào thanh niên nước ta nói chung, tỉnh ta nói riêng để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội đất nước, quê hương. Tuy nhiên công tác đoàn vẫn ít đột phá, thậm chí có nơi công tác đoàn chưa có đột phá gì. Tại một số nơi, công tác đoàn cơ sở còn như một “lập trình” sẵn có của Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn, huyện đoàn.
Về tính đột phá của công tác đoàn, đã có lần đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Trường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nói với cán bộ đoàn rằng: “… tự thân công tác đoàn phải tạo ra những hướng đi mới, cách làm mới” và nhấn mạnh “đừng nên bó buộc, hành chính hóa các phong trào… những phương thức thực hiện cũ, không còn phù hợp thì phải thay đổi. Đoàn mạnh dạn chủ động đổi mới, cái gì chưa có tiền lệ mà thấy hợp lý thì cứ mạnh dạn mà làm.
Ngoài ra, Đoàn phải là tổ chức kề vai sát cánh với thanh niên, là nơi lắng nghe thanh niên, chứ không phải là nơi ra lệnh cho thanh niên phải làm này làm nọ. Trong thời đại hội nhập kinh tế mở cửa ra thế giới, quan điểm kề vai sát cánh với thanh niên, lắng nghe thanh niên và đáp ứng mong muốn chính đáng của thanh niên để thu hút họ, tập hợp họ bằng chính sự say mê của họ càng cần thiết hơn bao giờ hết”.
Tạo ra những hướng đi mới, những cách làm mới, công tác đoàn hẳn có những đột phá. Đó là vấn đề mà mọi cán bộ đoàn hiện nay cần tư duy và hành động năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trung Thành