Thứ sáu,  01/03/2024

Lạng Sơn nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

LSO-Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có liên quan chặt chẽ đến công tác đánh giá, lựa chọn, bố trí và sử dụng cán bộ. Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có hiệu quả sẽ tạo nguồn cán bộ để đáp ứng nhu cầu bố trí, sử dụng cán bộ. Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã chỉ rõ: “Cán bộ có ý nghĩa quan trọng đến vận mệnh của Đảng, của đất nước, là nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Cấp chứng chỉ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức tại Trường CĐSP Lạng Sơn. Thực hiện chiến lược cán bộ của Đảng, trong những năm qua, Lạng Sơn đã chú trọng công tác đào tào, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên 4 lĩnh vực cơ bản theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, đó là: Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ...

LSO-Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có liên quan chặt chẽ đến công tác đánh giá, lựa chọn, bố trí và sử dụng cán bộ. Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có hiệu quả sẽ tạo nguồn cán bộ để đáp ứng nhu cầu bố trí, sử dụng cán bộ.
Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã chỉ rõ: “Cán bộ có ý nghĩa quan trọng đến vận mệnh của Đảng, của đất nước, là nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”.
Cấp chứng chỉ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức tại Trường CĐSP Lạng Sơn.
Thực hiện chiến lược cán bộ của Đảng, trong những năm qua, Lạng Sơn đã chú trọng công tác đào tào, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên 4 lĩnh vực cơ bản theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, đó là: Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cập nhật đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hành chính Nhà nước, về quản lý Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, trang bị kiến thức cơ bản về tin học… đáp ứng cơ bản nguồn cán bộ có trình độ, năng lực cho các cấp, ngành, đoàn thể của tỉnh. Chỉ tính riêng trong năm 2009, thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 04 tháng 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2009 và trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách của UBND tỉnh giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cơ quan tham mưu trực tiếp cho Tỉnh ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân bổ kinh phí cho các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện. Nét mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2009 của tỉnh là: đã chú trọng hơn đến yêu cầu xử lý tình huống, nâng cao kỹ năng thực hành, kết hợp lý luận với thực tiễn, triển khai việc cử cán bộ đi bồi dưỡng ở nước ngoài, mở các lớp cập nhật kiến thức mới…Kết quả, đã đào tạo, bồi dưỡng trong toàn tỉnh được 19.843 lượt cán bộ, đạt 136% kế hoạch; phối hợp với Vụ Đào tạo Ban Tổ chức Trung ương mở 2 lớp ngoại ngữ cho cán bộ lãnh đạo các sở, ngành trong cả nước. Chọn cử 24 cán bộ đi học các lớp ngắn hạn ở trong nước và nước ngoài; chọn cử 18 cán bộ đi học các lớp cao học và cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Mở 15 lớp tại tỉnh, với 1070 học viên tham gia học trung, cao cấp lý luận hệ tại chức và hệ tập trung ngắn hạn, chuyên viên, chuyên viên chính. Tiếp tục hoàn thiện chương trình toàn khóa về nghiệp vụ công tác đoàn, đội, hội; ngoài ra, tại các trung tâm chính trị huyện còn tổ chức mở các lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kỹ thuật nông, lâm nghiệp, bồi dưỡng cấp ủy, bồi dưỡng lý luận phổ thông cho đảng viên mới, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, đoàn thể, kiến thức quốc phòng – an ninh đều được các ngành, các cấp tạo điệu kiện thuận lợi cho cán bộ thuộc diện tham gia học tập, tiêu biểu các đơn vị làm tốt là Đảng bộ huyện Bắc Sơn, Đảng bộ huyện Chi Lăng.
Đội ngũ cán bộ, công chức sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã được củng cố thêm về kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước, quản lý đô thị, hành chính công… theo đó, đã nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ của tỉnh Lạng Sơn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII. Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, trong một năm qua, công tác đào, bồi dưỡng vẫn còn những hạn chế, đó là: việc mở các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học chủ yếu là số cán bộ đang công tác trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và thị trấn Cao Lộc theo học tại địa bàn trung tâm tỉnh, còn các huyện xa trung tâm tỉnh do số lượng cán bộ đăng ký theo học không đủ số lượng để mở lớp học tại huyện. Cơ sở vật chất trung tâm bồi dưỡng chính trị của các huyện do đang trong quá trình xây dựng nên chưa đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu tổ chức triển khai mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Việc mở các lớp ngoại ngữ do tổ chức mở vào cuối năm, khối lượng công việc nhiều và chi phối bởi các hoạt động ngoài giờ của cán bộ, theo đó làm ảnh hưởng đến việc tham gia học tập của cán bộ nên hiệu quả đào tạo không cao. Những hạn chế này, Ban chỉ đạo Đề án 4.3 tỉnh Lạng Sơn cũng đã kịp thời rút kinh nghiệm để từng bước đưa công tác đào, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. Điều khẳng định trong nhiều năm qua là công tác đào, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh đã thật sự góp phần nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, nhất là bổ sung nguồn cán bộ có chất lượng phục vụ cho Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh.

MVH – GH