Thứ hai,  04/12/2023

Ủy ban MTTQ phường Đông Kinh: Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"

LSO-Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nỗ lực nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các phong trào trên địa bàn. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, MTTQ phường đã chỉ đạo các ban công tác mặt trận khối phố phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tại các khu dân cư làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời triển khai sâu rộng Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc... vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”.Biểu diễn văn nghệ tại lễ hội xuân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn - Ảnh: H.V.TĐể đạt...

LSO-Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nỗ lực nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các phong trào trên địa bàn.
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, MTTQ phường đã chỉ đạo các ban công tác mặt trận khối phố phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tại các khu dân cư làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời triển khai sâu rộng Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc… vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”.

Biểu diễn văn nghệ tại lễ hội xuân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn – Ảnh: H.V.T
Để đạt được hiệu quả từ các phong trào, trong những năm qua, MTTQ phường đã chỉ đạo gắn hai cuộc vận động trên với phong trào thi đua yêu nước trên các địa bàn dân cư. Thực hiện chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, MTTQ phường đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên khảo sát, nắm tình hình các hộ nghèo, chủ trì phối hợp với Ban vận động “Vì người nghèo” xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình. Qua đó, trong 5 năm qua toàn phường đã huy động được hàng trăm triệu đồng để xóa 6 căn nhà dột nát, hỗ trợ người bị bệnh hiểm nghèo và học sinh nghèo với số tiền 103 triệu đồng. Cùng với các phong trào trên, MTTQ phường đã làm tốt công tác phối hợp với các thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp quỹ tình nghĩa được 300 triệu đồng. Hàng năm, phối hợp với UBND phường tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách… Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào trên, MTTQ phường thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác phát triển hội viên, đoàn viên, duy trì hoạt dộng và xây dựng mới các câu lạc bộ thể dục thể thao, các tổ văn nghệ ở các khối phố. Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp biểu dương, khen thưởng. Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa năm 2005 là 80,3%; khu dân cư tiên tiến là 50%. Đến năm 2009, tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa là 86%; 100% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, trong đó có 5 khu dân cư tiên tiến xuất sắc và 1 khu dân cư văn hóa.
Có thể nói, hoạt động của Ủy ban MTTQ phường Đông Kinh trong 5 năm qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của toàn phường. Đội ngũ cán bộ mặt trận phường, khối phố thường xuyên được kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động. Đồng thời đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổn hợp cùng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Bích Thuận