Thứ sáu,  01/03/2024

Lạng Sơn ghi nhận qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45

Là một tỉnh miền núi, trong những năm qua, kinh tế rừng luôn được xác định là thế mạnh của Lạng Sơn. Tuy nhiên, khai thác lâm sản trái phép, cháy rừng vẫn luôn là ẩn hoạ đối với “mỏ vàng xanh” của Xứ Lạng. Từ thực tiễn cho thấy, để công tác quản lý và bảo vệ rừng (QLBVR) thực sự có hiệu quả, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp có vai trò đặc biệt quan trọng. Ngày 2/2/2005, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng.Kiểm lâm Đình Lập kiểm kê lượng gỗ khai thác trái phép bị thu giữNgay sau khi ban hành, Chỉ thị 45 đã được triển khai, quán triệt đến cấp uỷ, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện Chỉ thị và phổ biến đến mọi cán bộ, Đảng viên. Ngoài ra, các ngành, đoàn thể cũng chủ động xây dựng chương trình phối hợp để tham...

Là một tỉnh miền núi, trong những năm qua, kinh tế rừng luôn được xác định là thế mạnh của Lạng Sơn. Tuy nhiên, khai thác lâm sản trái phép, cháy rừng vẫn luôn là ẩn hoạ đối với “mỏ vàng xanh” của Xứ Lạng. Từ thực tiễn cho thấy, để công tác quản lý và bảo vệ rừng (QLBVR) thực sự có hiệu quả, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp có vai trò đặc biệt quan trọng. Ngày 2/2/2005, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng.
Kiểm lâm Đình Lập kiểm kê lượng gỗ khai thác trái phép bị thu giữ

Ngay sau khi ban hành, Chỉ thị 45 đã được triển khai, quán triệt đến cấp uỷ, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện Chỉ thị và phổ biến đến mọi cán bộ, Đảng viên. Ngoài ra, các ngành, đoàn thể cũng chủ động xây dựng chương trình phối hợp để tham gia tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị đến các tổ chức, chi hội, hội viên, đoàn viên ở cơ sở kịp thời nắm bắt, tổ chức vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác BVR tại các địa phương. Trong công tác chỉ đạo, hàng năm UBND tỉnh đều ban hành các văn bản chỉ đạo, nhắc nhở các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác QLBVR. Đồng thời, từ 2005 đến nay, cấp uỷ và chính quyền các cấp đã căn cứ tình hình thực tế kịp thời ban hành 29 chỉ thị, nghị quyết; 24 kế hoạch; 67 công văn và 75 quyết định về công tác QLBVR.

Ngành chức năng làm nhiệm vụ BVR ở các cấp tiếp tục được kiện toàn, từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Ông Hoàng Quang Chinh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết: Việc đưa kiểm lâm viên về xã đã có tác dụng tham mưu giúp cho lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền ở cơ sở thực hiện tốt vai trò, quản lý Nhà nước theo quy định về phân cấp công tác QLBVR. Từ đó vận động, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân ở địa phương hưởng ứng, tích cực tham gia công tác QLBVR. Đến nay, 100% các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều thành lập Ban chỉ đạo các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phòng chống cháy rừng (PCCR), trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền về công tác QLBVR, phát triển rừng ở địa phương.

Qua đó cơ quan chức năng và chính quyền các cấp đã tổ chức được 1.319 hội nghị phổ biến, tuyên truyền về Luật QLBVR, tập trung chủ yếu tại cụm xã và các thôn, bản, với trên 423 nghìn lượt người nghe. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng dựng 201 bản tin, phóng sự về công tác BVR. Tổ chức vận động ký cam kết thực hiện công tác BVR, PCCR tại 195/226 xã cho gần 4 vạn hộ gia đình tham gia, tăng trên 7 nghìn hộ so với thời điểm trước năm 2005. Tiếp tục xây dựng và duy trì 4.036 các hương ước, quy ước QLBVR tại cấp thôn, xã, tăng thêm 248 thôn so với giai đoạn 2001-2004. Có thể khẳng định Chỉ thị số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có tác dụng tích cực trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác QLBVR và phát triển rừng. Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh trên địa bàn tỉnh tình hình khai thác, buôn bán và vận chuyển lâm sản trái phép có nhiều diễn biến phức tạp. Do vậy đã nhanh chóng phát huy hiệu quả trong việc phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về QLBVR, đẩy mạnh phát triển rừng, quản lý rừng bền vững. Đây cũng chính là một nền tảng vững chắc để Lạng Sơn thực hiện tốt các quyết định, chỉ thị của Trung ương về các biện pháp cấp bách BVR, PCCR và phát triển rừng.

Có thể thấy, thực hiện Chỉ thị 45, trong 5 năm qua, nhận thức của chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về công tác QLBVR, phát triển rừng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan chức năng cũng đã có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ hơn, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tuần rừng và tổ chức nhiều cuộc truy quét. Qua đó trục xuất hàng ngàn đối tượng ra khỏi rừng; phát hiện và xử lý trên 7 nghìn vụ vi phạm lâm luật, tăng trên 2.600 vụ so với giai đoạn 2001-2004, trong đó đã khởi tố 24 vụ với 36 bị can. Công tác PCCR được quan tâm đúng mức, 11 huyện thành phố và 100% xã, phường, thị trấn đã xây dựng các phương án PCCR theo phương châm 4 tại chỗ, theo đó số vụ cháy rừng từ 2005 đến nay đã giảm 58 vụ và số diện tích rừng bị cháy giảm 437,34 ha so với giai đoạn 2001-2004. Công tác phát triển rừng được chú trọng với khoảng 11.000 ha rừng được trồng mới mỗi năm, đưa tỷ lệ che phủ rừng lên 48,1% năm 2009.

Trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn số ít các địa phương chưa thực hiện tốt, tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, cháy rừng ở một vài nơi còn có diễn biến phức tạp. Trong tình hình đổi mới xã hội hoá công tác QLBVR đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Chỉ thị số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vẫn còn nguyên vẹn tính thời sự cần được các cấp, các ngành, đoàn thể và cấp uỷ, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, tích cực hơn nữa.


Vũ Lê Minh