Thứ sáu,  01/03/2024

Cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 20-4, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam và Ủy ban Dân tộc phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc gia Cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.Báo cáo đề dẫn Hội thảo do đồng chí Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân tộc, trình bày nêu bật năm nhóm vấn đề chính để các đại biểu thảo luận, gồm: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta; Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); Bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc ở nước ta; Công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, trí thức người dân tộc và nâng cao dân trí vùng đồng bào DTTS; và Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở vùng cao, biên giới, vùng đồng bào DTTS.Ban Tổ chức nhấn mạnh, Hội...

Ngày 20-4, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam và Ủy ban Dân tộc phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc gia Cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo do đồng chí Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân tộc, trình bày nêu bật năm nhóm vấn đề chính để các đại biểu thảo luận, gồm: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta; Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); Bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc ở nước ta; Công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, trí thức người dân tộc và nâng cao dân trí vùng đồng bào DTTS; và Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở vùng cao, biên giới, vùng đồng bào DTTS.

Ban Tổ chức nhấn mạnh, Hội thảo là diễn đàn trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các chuyên gia về nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng… về thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, những vấn đề lý luận và thực tiễn, những bài học kinh nghiệm và định hướng công tác dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế. Một số chuyên đề về “MTTQ Việt Nam trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đoàn kết các dân tộc”, “Phát triển nông lâm nghiệp, thực hiện định canh, định cư ở miền núi, vùng cao, vùng đồng bào DTTS”, “Một số vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người DTTS và cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi”, “Phát huy vai trò của nhân dân các dân tộc, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân vùng DTTS trong tình hình mới”… đã được trình bày tại Hội thảo.

Hội thảo là một trong những hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam, sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 5- 2010.
Theo Nhandan