Thứ hai,  05/12/2022

Vấn đề bảo hộ lao động: Sự vào cuộc của các cấp công đoàn

LSO-Làm việc ở bất kỳ môi trường nào, người lao động (NLĐ) cũng đều phải chịu sức ép của công việc cũng như sự tác động của môi trường làm việc đến sức khỏe. Do vậy, nếu được trang bị bảo hộ lao động (BHLĐ) phù hợp với tính chất công việc, thì chính bảo hộ đó sẽ góp phần tích cực giúp NLĐ tự bảo vệ sức khỏe và giảm một phần nào thương tật đối với những trường hợp bị tai nạn lao động.Toàn tỉnh hiện có khoảng 43.545 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) đang làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế. Trong tổng số CNVC-LĐ nêu trên có 34.577 đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại 1.280 công đoàn cơ sở (CĐCS). Là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, những năm qua, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho chủ sử dụng lao động và NLĐ về những quy định của pháp...

LSO-Làm việc ở bất kỳ môi trường nào, người lao động (NLĐ) cũng đều phải chịu sức ép của công việc cũng như sự tác động của môi trường làm việc đến sức khỏe. Do vậy, nếu được trang bị bảo hộ lao động (BHLĐ) phù hợp với tính chất công việc, thì chính bảo hộ đó sẽ góp phần tích cực giúp NLĐ tự bảo vệ sức khỏe và giảm một phần nào thương tật đối với những trường hợp bị tai nạn lao động.
Toàn tỉnh hiện có khoảng 43.545 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) đang làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế. Trong tổng số CNVC-LĐ nêu trên có 34.577 đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại 1.280 công đoàn cơ sở (CĐCS). Là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, những năm qua, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho chủ sử dụng lao động và NLĐ về những quy định của pháp luật có liên quan đến NLĐ. Cùng đó, việc xây dựng kế hoạch công tác BHLĐ cũng được quán triệt và thực hiện nghiêm.

Chuyển gạch vào lò nung tại Công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành.
Hằng năm, sau khi xây dựng kế hoạch công tác BHLĐ, công đoàn các cấp tiến hành tổ chức các hoạt động kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh thành lập Hội đồng bảo hộ lao động; củng cố, kiện toàn mạng lưới vệ sinh viên; duy trì và đẩy mạnh phong trào “xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)”. Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền về BHLĐ trong cán bộ, CNVC-LĐ; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức huấn luyện các nội dung về BHLĐ; phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về “ATVSLĐ – phòng chống cháy nổ (PCCN)”. Trên tinh thần đó, tính riêng trong năm 2009, các cấp công đoàn đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức huấn luyện các nội dung về BHLĐ được cho 40 an toàn vệ sinh viên của CĐCS Công ty Nhiệt điện Na Dương; tham gia tập huấn công tác BHLĐ và quản lý cho 115 cán bộ CĐCS thuộc hai ngành hải quan và điện lực; cấp phát 200 tờ rơi, áp phích, 20 cuốn hỏi đáp chính sách BHLĐ… Liên đoàn lao động tỉnh tham gia đoàn kiểm tra của Bưu điện tỉnh tiến hành kiểm tra chấm điểm phong trào “xanh – sạch – đẹp, đảm bảo ATVSLĐ” ở 11 bưu điện huyện, thành phố; đồng thời tham gia đoàn kiểm tra của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thanh tra 20 doanh nghiệp trên địa bàn… Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện một số chủ sử dụng lao động chưa chủ động trang bị BHLĐ cho NLĐ làm việc trong môi trường cần có BHLĐ; nhiều đơn vị chưa tổ chức tập huấn công tác BHLĐ, huấn luyện ATVSLĐ – PCCN cho CNVC-LĐ hoặc chưa thành lập Hội đồng BHLĐ cơ sở…
Hưởng ứng Tuần lễ “ATVSLĐ –PCCN” năm 2010, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Tập huấn về BHLĐ, tổ chức huấn luyện chuyên đề ATVSLĐ – PCCN tại nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó đẩy mạnh việc kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước về việc thực hiện trang bị BHLĐ cho NLĐ. Các đơn vị vi phạm đều được tổ chức công đoàn nhắc nhở, khắc phục.

Để người lao động tự bảo vệ mình, hạn chế và tránh được những thiệt hại về người có thể xảy ra, đồng thời giảm mức độ bệnh nghề nghiệp đối với NLĐ, thời gian còn lại của năm 2010, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành những quy định của pháp luật về BHLĐ cho chủ sử dụng lao động và NLĐ. Tăng cường vận động các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc trang bị BHLĐ cho NLĐ.

Diệu Hằng