Thứ hai,  05/12/2022

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính vừa ra Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-5-2010 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc.Theo đó, từ ngày 1-5, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25-3-2010 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc tăng thêm 12,3% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 4-2010, Cụ thể (đã làm tròn số) như sau: Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã là 921 nghìn đồng/tháng; đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã là 887 nghìn đồng/tháng; đối với các chức danh còn lại là 814 nghìn...

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính vừa ra Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-5-2010 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc.

Theo đó, từ ngày 1-5, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25-3-2010 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc tăng thêm 12,3% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 4-2010, Cụ thể (đã làm tròn số) như sau: Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã là 921 nghìn đồng/tháng; đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã là 887 nghìn đồng/tháng; đối với các chức danh còn lại là 814 nghìn đồng/tháng.
Theo Nhandan