Thứ năm,  08/12/2022

Lạng Sơn: Đến năm 2030 sẽ có 9 huyện đạt huyện nông thôn mới

LSO-Ngày 16/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg về bộ tiêu chí nông thôn mới.Các ngành và UBND các huyện, thành phố đánh giá theo bộ tiêu chí mới (gồm 19 tiêu chí), thì đến hết năm 2009 toàn tỉnh không có xã nào đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Theo dự kiến của UBND tỉnh xây dựng nhiệm vụ, nội dung, đến năm 2020 tỉnh chưa có huyện đạt huyện nông thôn mới; năm 2030 dự kiến có 9 huyện đạt huyện nông thôn mới và Lạng Sơn đạt tỉnh nông thôn mới. Lộ trình dự kiến cho thấy quá trình xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí chung của Chính phủ quy định còn khá nhiều khó khăn, điều này đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Xứ Lạng trong việc xây dựng nông thôn...

LSO-Ngày 16/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg về bộ tiêu chí nông thôn mới.
Các ngành và UBND các huyện, thành phố đánh giá theo bộ tiêu chí mới (gồm 19 tiêu chí), thì đến hết năm 2009 toàn tỉnh không có xã nào đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Theo dự kiến của UBND tỉnh xây dựng nhiệm vụ, nội dung, đến năm 2020 tỉnh chưa có huyện đạt huyện nông thôn mới; năm 2030 dự kiến có 9 huyện đạt huyện nông thôn mới và Lạng Sơn đạt tỉnh nông thôn mới. Lộ trình dự kiến cho thấy quá trình xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí chung của Chính phủ quy định còn khá nhiều khó khăn, điều này đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Xứ Lạng trong việc xây dựng nông thôn mới.

Lê Minh