Thứ bảy,  03/12/2022

Cao Lộc tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

LSO- Trong 2 ngày, 13-14/5, huyện Cao Lộc đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật cho lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND,UBND các xã, thị trấn, công chức tư pháp- hộ tịch, văn phòng, thống kê.Học viên đã được giới thiệu và tập huấn chuyên sâu các vấn đề cơ bản như: kỹ năng trong công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công tác xây dựng, ban hành, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND cấp huyện, xã; hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật......Tại lớp tập huấn, các học viên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và làm bài tập thực hành về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp...

LSO- Trong 2 ngày, 13-14/5, huyện Cao Lộc đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật cho lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND,UBND các xã, thị trấn, công chức tư pháp- hộ tịch, văn phòng, thống kê.

Học viên đã được giới thiệu và tập huấn chuyên sâu các vấn đề cơ bản như: kỹ năng trong công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công tác xây dựng, ban hành, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND cấp huyện, xã; hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật……Tại lớp tập huấn, các học viên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và làm bài tập thực hành về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Mai Trang - Duy Trang