Thứ bảy,  03/12/2022

Cao Lộc qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước

LSO- Trong những năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới; Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên liên tục hàng ngày”, các phong trào thi đua yêu nước của huyện Cao Lộc đã đạt được những thành tích đáng kể, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, ổn định quốc phòng an ninh trên địa bàn. Mô hình trang trại gà siêu trứng của thương binh Hồ Hữu Hải, thị trấn Cao LộcXác định thi đua- khen thưởng là động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện, Huyện uỷ, HĐND,UBND huyện đã chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua, khen thưởng, đồng thời với việc quán triệt Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến. Các phong trào thi đua đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiều phong trào...

LSO- Trong những năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới; Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên liên tục hàng ngày”, các phong trào thi đua yêu nước của huyện Cao Lộc đã đạt được những thành tích đáng kể, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, ổn định quốc phòng an ninh trên địa bàn.Mô hình trang trại gà siêu trứng của thương binh

Hồ Hữu Hải, thị trấn Cao Lộc

Xác định thi đua- khen thưởng là động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện, Huyện uỷ, HĐND,UBND huyện đã chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua, khen thưởng, đồng thời với việc quán triệt Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến. Các phong trào thi đua đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiều phong trào có nội dung phong phú, nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến được biểu dương khen thưởng kịp thời đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực cách mạng to lớn, cổ vũ các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển chung của toàn xã hội, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc vai trò, vị trí của công tác thi đua khen thưởng trong đời sống kinh tế- xã hội. Thường xuyên bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh để xây dựng kế hoạch và phát động các phong trào thi đua với nội dung và thời gian cụ thể, thiết thực, hiệu quả và sâu rộng.
Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tác động tích cực của công tác thi đua khen thưởng, trong thời gian qua UBND huyện đã mở các hội nghị tập huấn về Luật thi đua khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua yêu nước cho cán bộ chủ chốt của huyện và các cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng tại các xã, thị trấn. Để phong trào thi đua có sức lôi cuốn đông đảo mọi tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia, UBND huyện đã triển khai, cụ thể hoá các văn bản hướng dẫn của cấp trên, phát động rộng rãi phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, xác định rõ mục tiêu thi đua, biện pháp thi đua theo từng giai đoạn, tổ chức đăng ký giao ước thi đua, qua các phong trào có đánh giá sơ kết, tổng kết từng đợt thi đua, gắn với khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu để mọi người học tập noi theo, thường xuyên tuyên truyền tác dụng của các phong trào thi đua yêu nước, giới thiệu những mô hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo để nhân ra diện rộng. Phong trào thi đua đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đồng thời tạo hiệu quả cao trong giáo dục tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân.
Mỗi phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy, phát huy tính tích cực của các cá nhân, tập thể của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, mỗi thành phần kinh tế hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua đã đạt được những kết quả thiết thực trên mọi phương diện, mọi lĩnh vực. Về kinh tế tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11,91%, trong đó nông lâm nghiệp tăng 5,07%; công nghiệp- xây dựng 16,33%, dịch vụ tăng 14,4%; kết cấu hạ tầng kỹ thuật được củng cố và phát triển thêm một bước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Văn hoá- xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, khởi sắc; chất lượng dạy và học từng bước được nâng cao, có 8 trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh tiếp tục được tăng cường và đẩy mạnh. Đến nay toàn huyện đã có 15/23 xã, thị trấn duy trì tốt chuẩn quốc gia về y tế xã. Công tác dân số- kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc bà mẹ trẻ em được quan tâm. Tỷ lệ giảm sinh hàng năm dưới 0,6 ‰; tỷ lệ giảm sinh dưới 1% trong 5 năm qua. Phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, cơ quan có nếp sống văn hoá và xây dựng khu dân cư tiên tiến tiếp tục được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp, phát huy được bản sắc văn hoá dân tộc, đã dành được nhiều giải cao trong các cuộc thi thể thao của tỉnh và khu vực 5 huyện Biên giới. Chương trình xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hôị đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành cho đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,17%. Các cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Quỹ vì người nghèo”…. đã triển khai rộng rãi và đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác quốc phòng an ninh, chính trị, trật an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Hệ thống chính trị được xây dựng củng cố, kiện toàn, công tác xây dựng Đảng luôn được cấp uỷ quan tâm. Sự điều hành của cấp uỷ đảng, chính quyền từng bước được đổi mới, hiệu quả được nâng cao, UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phong trào thi đua luôn theo sát các nhiệm vụ địa phương cũng như các hoạt động chuyên môn của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể.
Kết quả của các phong trào thi đua nói trên thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện, góp phần tạo ra sự chuyển biến lớn về kinh tế- xã hội huyện trong sự nghiệp đổi mới. Trong 5 năm qua, với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, huyện đã đạt được những thành tích đáng kể, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” đã được các cấp, các ngành vinh danh khen thưởng động viên kịp thời. Năm 2007 huyện Cao Lộc được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2008 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 đơn vị trong đó có 1 xã và 1 trường học; thị trấn Đồng Đăng được tặng Huân chương Lao động hạng Ba và cờ thi đua của Chính phủ; 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; các Bộ ngành Trung ương đã tặng cờ thi đua của cho 7 đơn vị, 91 tập thể, cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 97 tập thể, cá nhân; các sở, ban, ngành của tỉnh đã tặng giấy khen cho 127 tập thể, cá nhân. UBND huyện đã tặng thưởng các danh hiệu thi đua cho 304 tập thể lao động tiên tiến, 223 cá nhân là chiến sĩ thi đua cơ sở, 2.377 cá nhân lao động tiên tiến và tặng giấy khen cho 364 tập thể 847 cá nhân
Với truyền thống là một huyện miền núi, biên giới nơi địa đầu của vùng Đông Bắc Tổ quốc, quân và nhân dân các dân tộc huyện Cao Lộc sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập- tự do cho Tổ quốc. Với tinh thần tự lực tự cường, quân và nhân dân các dân tộc huyện Cao Lộc sẽ biến thi đua thành sức mạnh nội sinh, phấn đấu vươn lên chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, góp phần cùng cả nước hoàn thành công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.


Nguyễn Quốc Hùng