Thứ năm,  08/12/2022

Nhiều cơ sở ở Kiên Giang vi phạm Luật Bảo vệ môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa có kết luận thanh tra việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.Từ năm 2009 đến nay, tỉnh Kiên Giang đã tiến hành thanh tra đối với 15 đơn vị sản xuất, kinh doanh tại các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả có 4/15 đơn vị chưa tiến hành lập, đánh giá tác động môi trường đã đưa công trình nhà xưởng vào hoạt động sản xuất chế biến; 9/11 đơn vị thực hiện không đúng và đầy đủ nội dung đánh giá tác động môi trường hoặc đề án được phê duyệt như: chưa giám sát môi trường định kỳ hoặc giám sát không đầy đủ, chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải; 13/14 đơn vị trong quá trình hoạt động thải nước thải ra môi trường với khối lượng từ 50 m3/ngày đến 5.000 m3/ngày, vượt tiêu chuẩn môi trường cho phép; 12/14 đơn vị trong quá trình hoạt động có làm phát sinh chất thải nguy hại nhưng chưa lập thủ...

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa có kết luận thanh tra việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Từ năm 2009 đến nay, tỉnh Kiên Giang đã tiến hành thanh tra đối với 15 đơn vị sản xuất, kinh doanh tại các khu – cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả có 4/15 đơn vị chưa tiến hành lập, đánh giá tác động môi trường đã đưa công trình nhà xưởng vào hoạt động sản xuất chế biến; 9/11 đơn vị thực hiện không đúng và đầy đủ nội dung đánh giá tác động môi trường hoặc đề án được phê duyệt như: chưa giám sát môi trường định kỳ hoặc giám sát không đầy đủ, chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải; 13/14 đơn vị trong quá trình hoạt động thải nước thải ra môi trường với khối lượng từ 50 m3/ngày đến 5.000 m3/ngày, vượt tiêu chuẩn môi trường cho phép; 12/14 đơn vị trong quá trình hoạt động có làm phát sinh chất thải nguy hại nhưng chưa lập thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định…
Theo Nhandan