Thứ ba,  29/11/2022

Huyện Bình Gia tổng kết 10 năm xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

LSO-Ngày 27/5/2010, huyện Bình Gia đã tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 2000-2010. Thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 26/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đến năm 2010, Trong 10 năm qua, cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của huyện Bình Gia đã nỗ lực chỉ đạo các cấp cơ sở triển khai thi đua thực hiện các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Trong suốt quá trình triển khai cuộc vận động, Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở luôn được kiện toàn. Mỗi thời điểm cụ thể, Ban chỉ đạo cấp huyện đều xây dựng kế hoạch hướng dẫn, định hướng nội dung hoạt động cho các cấp cơ sở. Công tác tuyên truyền triển khai học tập các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được triển khai kịp thời đến các đơn vị; cụ thể trên 80.000...

LSO-Ngày 27/5/2010, huyện Bình Gia đã tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000-2010.
Thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 26/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đến năm 2010, Trong 10 năm qua, cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của huyện Bình Gia đã nỗ lực chỉ đạo các cấp cơ sở triển khai thi đua thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Trong suốt quá trình triển khai cuộc vận động, Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở luôn được kiện toàn. Mỗi thời điểm cụ thể, Ban chỉ đạo cấp huyện đều xây dựng kế hoạch hướng dẫn, định hướng nội dung hoạt động cho các cấp cơ sở. Công tác tuyên truyền triển khai học tập các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được triển khai kịp thời đến các đơn vị; cụ thể trên 80.000 trang quy ước thôn bản và 350.000 trang tài liệu tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 2.500 trang tài liệu tuyên truyền vệ sinh môi trường được đưa xuống đến cấp cơ sở. Các tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị, làng bản, khu phố văn hoá đều được triển khai và thông tin kịp thời đến các thôn bản, đơn vị. Cuộc vận động được triển khai sâu rộng và gắn liền với các phong trào khác tại địa phương như: Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến; xây dựng gia đình văn hoá; thôn bản, khu phố văn hóa; cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; học tập, lao động sáng tạo. Điển hình trong phong xây dựng người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến trong giai đoạn có 11 tập thể và cá nhân được các bộ, ngành Trung ương tặng Bằng khen; 2.582 danh hiệu cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá 34.611gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Phong trào xây dựng thôn bản, khu phố văn hóa có 87 thôn bản, khu phố văn hóa và 346 lượt cơ quan, đơn vị văn hóa. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá trong 10 năm đã có 34.402 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá có 85,4% cơ quan công sở đạt tiêu chuẩn văn hóa. Các phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; học tập, lao động sáng tạo… đều thu được kết quả đáng kích lệ và có sức lan toả mạnh trong xã hội, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện.
Nhân dịp tổng kết 10 năm xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000-2010, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã tặng Giấy khen cho 51 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hoá; tuyên dương 20 tập thể và 31 cá nhân có thành tích tham gia thực hiện tốt các phong trào.

Minh Trang