Thứ bảy,  01/10/2022

Chuẩn bị tốt cho việc triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi

LSO-Như chúng ta đã biết: ngày 23/11/2009, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII đã nhất trí biểu quyết thông qua Luật Người cao tuổi (NCT) Việt Nam với 437/493 đại biểu Quốc hội chiếm 88,64%, đạt tỉ lệ 99,30% số đại biểu có mặt. Dự án Luật NCT được Đảng, Quốc hội, Nhà nước và toàn dân đặc biệt quan tâm, chỉ chưa hết một nhiệm kỳ Quốc hội, Luật đã được thông qua.Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố số 16/2009/L- NCT ngày 04/12/2010. Luật NCT có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2010. Pháp lệnh NCT hết hiệu lực. Về nhận thức, Luật NCT ra đời đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là lớp NCT hôm nay và mai sau, những người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ lớp lớp con cháu, tích lũy nhiều vốn sống và kinh nghiệm đường đời và có cống hiến cho xã hội để truyền đạt cho thế hệ sau.Người cao tuổi TPLS thi đấu môn cờ tướng.Nội dung của Luật gồm 6 chương, 31...

LSO-Như chúng ta đã biết: ngày 23/11/2009, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII đã nhất trí biểu quyết thông qua Luật Người cao tuổi (NCT) Việt Nam với 437/493 đại biểu Quốc hội chiếm 88,64%, đạt tỉ lệ 99,30% số đại biểu có mặt. Dự án Luật NCT được Đảng, Quốc hội, Nhà nước và toàn dân đặc biệt quan tâm, chỉ chưa hết một nhiệm kỳ Quốc hội, Luật đã được thông qua.
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố số 16/2009/L- NCT ngày 04/12/2010. Luật NCT có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2010. Pháp lệnh NCT hết hiệu lực.
Về nhận thức, Luật NCT ra đời đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là lớp NCT hôm nay và mai sau, những người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ lớp lớp con cháu, tích lũy nhiều vốn sống và kinh nghiệm đường đời và có cống hiến cho xã hội để truyền đạt cho thế hệ sau.

Người cao tuổi TPLS thi đấu môn cờ tướng.
Nội dung của Luật gồm 6 chương, 31 điều đã đề cập đến nhiều mặt về quyền và nghĩa vụ của NCT, chính sách của Nhà nước đối với NCT; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân đối với NCT. Đồng thời nêu rõ các hành vi bị cấm đối sử với NCT và các quy định khá rõ ràng, đầy đủ về các nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Đây là hai nhiệm vụ chủ yếu liên quan mật thiết với nhau, nói rõ quan điểm của Đảng, nhà nước ta, cũng như tuyên bố chính trị Hội nghị quốc tế về NCT họp tại Manđrit (Tây Ban Nha) năm 2002 đối với NCT, không chỉ làm tốt chăm sóc, mà phải cả hai mặt: chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Tuy nhiên để tạo điều kiện cho luật nhanh vào cuộc sống cần chuẩn bị làm tốt một số nhiệm vụ mang tính đón đầu.
Một là, cần tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí và đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền không những trước mắt và cả lâu dài, thường xuyên về ý nghĩa và nội dung Luật NCT làm cho NCT và mọi tầng lớp nhân dân biết tạo đồng thuận trong việc triển khai thực hiện. Trong khi tuyên truyền cần làm rõ, không đơn thuần rằng Luật NCT chỉ tác động đến NCT, để NCT thụ hưởng chính sách và quy định của Luật mà các quy định của Luật còn mang tính cộng đồng, tính toàn xã hội đều có nghĩa vụ chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Đây vừa là quan điểm của Đảng, Nhà nước ta, vừa là triết lý của cuộc sống xã hội và vừa là thực tiễn hiện nay.

Ban đại diện Hội NCT chuyển quà của Chủ Tịch nước tặng cụ Nông Thị Phẩm thôn Nà Cạn, xã Đại Đồng (Tràng Định) thọ 101 tuổi.
Hai là, Hội NCT các cấp cần phối hợp với cơ quan LĐTB- XH tiến hành khảo sát, điều tra để nắm được tình hình được và chưa được đã và đang diễn ra được so sánh với các vấn đề mà Luật quy định như: Khi chưa có Luật thì các quyền và nghĩa vụ của NCT đã được gia đình và xã hội chăm lo đến đâu? các chính sách của Nhà nước đã được triển khai thực hiện là việc gì? còn việc làm chưa làm được như Luật NCT kỳ này. Các hành vi do con cái, cá nhân và tổ chức đã có hành vi đối xử, không tốt, trái đạo lý đối với ông bà, cha mẹ và NCT; kết quả chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong gần 10 năm thực hiện Pháp lệnh NCT.
Ba là, nắm chắc nhu cầu cơ bản của NCT và hỗ trợ các hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải chí và tham quan, du lịch. Về công tác bảo trợ đối với NCT là nhiệm vụ rất cần được triển khai thực hiện sớm. Trong khi chờ Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, ngay từ bây giờ cơ sở Hội NCT phối hợp với cơ quan chức năng khảo sát, thông kê số NCT từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, hoặc trợ cấp BHXH sẽ được hưởng bảo trợ xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 theo quy định của Luật NCT.

Trong thời gian không bao lâu (1/7/2010), Luật có hiệu lực thi hành. Với sự hướng dẫn thực hiện các điều trong nội dung Luật của Nghị định Chính phủ, có hỗ trợ kinh phí, cùng một số thông tư của bộ, ngành trung ương, chắc chắn việc tổ chức triển khai thi hành có thuận lợi, từng bước đáp ứng được mục đích, yêu cầu và ý nghĩa chính trị – xã hội của Luật đề ra.

Đinh Ích Toàn