Thứ năm,  01/06/2023

Phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở Chi Lăng

LSO-Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Đây là một cuộc vận động lớn nhằm huy động có hiệu quả, tối đa các nguồn lực của toàn dân tộc vào sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong những năm gần đây được sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả giữa Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, kinh tế - xã hội của huyện Chi Lăng ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, giai đoạn (2000 – 2010) được đẩy mạnh.Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, huyện Chi Lăng lần thứ 6 năm 2010 - Ảnh: Đỗ HoạtTrải qua 10 năm thực hiện phong trào, ngay từ ngày đầu được thành lập, Ban chỉ đạo (BCĐ) huyện đã khẩn trương...

LSO-Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Đây là một cuộc vận động lớn nhằm huy động có hiệu quả, tối đa các nguồn lực của toàn dân tộc vào sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Trong những năm gần đây được sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả giữa Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, kinh tế – xã hội của huyện Chi Lăng ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, giai đoạn (2000 – 2010) được đẩy mạnh.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, huyện Chi Lăng lần thứ 6 năm 2010 – Ảnh: Đỗ Hoạt
Trải qua 10 năm thực hiện phong trào, ngay từ ngày đầu được thành lập, Ban chỉ đạo (BCĐ) huyện đã khẩn trương kiện toàn BCĐ cơ sở. Hằng năm BCĐ huyện chủ động họp, bàn, xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời phân công các thành viên trong BCĐ phụ trách địa bàn phối hợp với cơ sở triển khai, tuyên truyền, cụ thể hoá các nội dung của cuộc vận động cho phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Phong trào được triển khai sâu và rộng khắp, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Phong trào được gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, xây dựng các cơ quan, đơn vị văn hoá, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào thực hiện phong trào. Quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân, mọi nguồn lực xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói giảm nghèo ở địa phương. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Các mặt tiêu cực và tệ nạn xã hội được đẩy lùi, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Kết quả 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Toàn huyện Chi Lăng đã có 553 tập thể và 1.198 cá nhân đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND huyện tặng giấy khen; công nhận 4.548 lượt người đạt danh hiệu lao động tiên tiến; khen thưởng cho 2.348 lượt tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và huyện phát động. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá: năm 2000 toàn huyện có 3.946/12.475 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm 31,63%, năm 2009 có 9.836/15.820 hộ, chiếm 62,17%; trong 10 năm, toàn huyện có 74.710 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Đến hết năm 2009 toàn huyện có 101/212 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, 22/212 thôn, khu phố đạt danh hiệu làng, khu phố văn hoá, 112/155 cơ quan, đơn vị văn hoá, trong đó có nhiều thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị nhiều năm liền đạt dạnh hiệu văn hoá.
Phát huy những kết quả đã đạt được, để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động trong giai đoạn 2010 – 2015, huyện tiếp tục có biện pháp chỉ đạo tích cực các ngành chức năng, vận động các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa công việc xây dựng gia đình văn hoá, thôn bản, khu phố văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá. Tăng cường củng cố khối đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

Thanh Đàn - Thanh Hà