Thứ bảy,  01/04/2023

Cao Lộc tập huấn đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường

LSO-Ngày 12/7, huyện Cao Lộc đã tổ chức hội nghị tập huấn bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.Trong thời gian tập huấn, các học viên được truyền đạt một số nội dung chủ yếu như: quy trình thu thập, tổng hợp, theo dõi và đánh giá các chỉ số, cập nhật, quản lý, lưu trữ và chia sẻ thông tin, hướng dẫn cách điền biểu mẫu thu thập, tổng hợp số liệu cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn...Sau hội nghị này, về cơ sở, các học viên sẽ tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ rà soát thu thập, tổng hợp thông tin về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp cho huyện có cơ sở lập quy hoạch kịp tiến độ của tỉnh...

LSO-Ngày 12/7, huyện Cao Lộc đã tổ chức hội nghị tập huấn bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
Trong thời gian tập huấn, các học viên được truyền đạt một số nội dung chủ yếu như: quy trình thu thập, tổng hợp, theo dõi và đánh giá các chỉ số, cập nhật, quản lý, lưu trữ và chia sẻ thông tin, hướng dẫn cách điền biểu mẫu thu thập, tổng hợp số liệu cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn…
Sau hội nghị này, về cơ sở, các học viên sẽ tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ rà soát thu thập, tổng hợp thông tin về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp cho huyện có cơ sở lập quy hoạch kịp tiến độ của tỉnh giao.

Mai Trang