Thứ tư,  27/10/2021

Sớm đưa TP Nam Ðịnh trở thành Trung tâm vùng nam đồng bằng sông Hồng

Đảng bộ TP Nam Định bước vào Đại hội lần thứ 14 với những niềm vui mới: Sau gần 25 năm đổi mới, thành phố đã giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Đặc biệt, TP Nam Định được Đảng, Nhà nước định hướng đến năm 2020 phát triển thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.Với truyền thống đoàn kết, nỗ lực vươn lên trong nhiệm kỳ vừa qua, Thành ủy Nam Định tập trung lãnh đạo phát huy mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển khá cao và toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 13,11%/năm. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người tăng lên 22,5 triệu đồng năm 2009. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng cao, tỷ trọng nông nghiệp giảm nhanh. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2009 chiếm tỷ trọng 53,84% và năm 2010 ước tính chiếm tỷ trọng 54,1% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, tốc độ tăng trưởng bình quân 18,7%/năm....

Đảng bộ TP Nam Định bước vào Đại hội lần thứ 14 với những niềm vui mới: Sau gần 25 năm đổi mới, thành phố đã giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Đặc biệt, TP Nam Định được Đảng, Nhà nước định hướng đến năm 2020 phát triển thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Với truyền thống đoàn kết, nỗ lực vươn lên trong nhiệm kỳ vừa qua, Thành ủy Nam Định tập trung lãnh đạo phát huy mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển khá cao và toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 13,11%/năm. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người tăng lên 22,5 triệu đồng năm 2009. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng cao, tỷ trọng nông nghiệp giảm nhanh. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2009 chiếm tỷ trọng 53,84% và năm 2010 ước tính chiếm tỷ trọng 54,1% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, tốc độ tăng trưởng bình quân 18,7%/năm. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Giá trị thu được tăng lên 59,27 triệu đồng/ha đất nông nghiệp năm 2009. Thương mại – Dịch vụ và xuất khẩu phát triển nhanh. Công tác tài chính – ngân sách được tăng cường. Quản lý thu, chi đạt hiệu quả cao. Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, môi trường, xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị từng bước đi vào nền nếp, quản lý và bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành quan tâm hơn. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục giữ vững thành tích và đạt nhiều tiến bộ. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo vẫn giữ vững thành tích về số lượng học sinh giỏi và chất lượng giáo dục toàn diện vẫn là lá cờ đầu của tỉnh. Hoạt động văn hóa – thông tin, thể dục – thể thao, phát thanh đã có nhiều tiến bộ, đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội. Y tế, dân số – kế hoạch hóa gia đình từng bước được tăng cường cả về tổ chức mạng lưới y tế, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị. Chính sách đối với người có công với cách mạng được quan tâm chăm lo thường xuyên. Không còn hiện tượng gia đình chính sách ở nhà dột nát. Khoa học, công nghệ từng bước trở thành quốc sách hàng đầu trong phát triển sản xuất và đời sống xã hội. Nhiều đề tài khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, bưu chính viễn thông, tài chính… được áp dụng trong thực tiễn đạt kết quả. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được thường xuyên quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của các cơ quan tư pháp đã có sự phối hợp đồng bộ, góp phần bảo đảm thực thi nghiêm pháp luật và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng, phát triển TP Nam Định thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng do Chính phủ phê duyệt đạt được những kết quả bước đầu đáng mừng. Đến nay, các dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai thực hiện, như dự án nối Quốc lộ 21 với quốc lộ 10, cầu qua sông Đào đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2008; dự án cải tạo Quốc lộ 21 đoạn từ Đò Quan đến cầu Lạc Quần đã triển khai từ năm 2009; dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 490C (đường 55 cũ) từ cầu Đò Quan đến Nghĩa Hưng và dự án Quốc lộ 21 mới Nam Định – Phủ Lý. Dự án xây dựng đường 38; Trạm bơm thoát nước Quán Chuột và một số dự án khác… đã và đang được xây dựng. Cùng với các dự án trọng điểm về giao thông – đô thị những năm qua hạ tầng kỹ thuật đô thị đã được nâng cấp, cải tạo.

Đạt được những kết quả nêu trên là do Thành ủy Nam Định quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng coi trọng công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo ra những chuyển biến bước đầu rất quan trọng trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Thành ủy chú trọng công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ. Đã thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND ở 20 xã, phường và thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở bốn phường bảo đảm nguyên tắc, đúng tiến độ, bộ máy UBND các phường ổn định. Sau hơn hai năm thực hiện chủ trương thí điểm không tổ chức HĐND phường và Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND phường phù hợp thực tiễn, tình hình cơ sở ổn định. Các mặt công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm cả về số lượng và chất lượng; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng thường xuyên. Các cấp ủy đảng đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở phường, xã.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần này đã kết tinh trí tuệ; tâm huyết của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, Thành ủy Nam Định, của các cấp, các ngành, các nhà khoa học và các thế hệ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Báo cáo xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2010 – 2015 để trình đại hội là: Tiếp tục đổi mới toàn diện đồng bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCS Đảng; làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố. Phát huy tối đa các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người để phát triển kinh tế với tốc độ cao, bền vững. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Giữ gìn bản sắc văn hóa quê hương, xây dựng văn minh đô thị trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong mọi tình huống, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế – xã hội phát triển; phấn đấu trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào trước năm 2015 và tiếp tục đầu tư xây dựng thành phố trở thành Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ mới đòi hỏi BCH, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đảng trong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động. Đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách công tác sao cho sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; phát huy cao độ trí tuệ tập thể lãnh đạo toàn Đảng bộ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố đề ra. Trong đó cần thực hiện thắng lợi các giải pháp: Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch phát triển các ngành và sản phẩm cụ thể theo hướng phát huy tiềm năng, nội lực. Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng và quảng bá đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Chủ động chuẩn bị các điều kiện để tranh thủ, thu hút và đón nhận các dự án đầu tư của Trung ương, của tỉnh và các tổ chức quốc tế cho đầu tư phát triển. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên và đội ngũ quản lý giáo dục đạt chuẩn. Tiếp tục tập trung công tác xã hội hóa về y tế. Tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi người có công đối với các đối tượng chính sách trên địa bàn. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa từ thành phố tới cơ sở để xây dựng thành phố Nam Định văn minh, giàu mạnh, từng bước xứng đáng là trung tâm hành chính – kinh tế – văn hóa – khoa học của địa phương giàu truyền thống văn hiến và Trung tâm của tiểu vùng Nam đồng bằng sông Hồng.
Theo Nhandan