Thứ tư,  27/10/2021

EVN tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn tại 308 xã

Trong sáu tháng đầu năm 2010, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tiếp nhận lưới điện hạ áp tại 308 xã để bán điện trực tiếp cho 419 nghìn hộ dân nông thôn.Tính từ khi bắt đầu chương trình tiếp nhận (tháng 8-2008) đến cuối tháng 6-2010, EVN đã hoàn thành tiếp nhận 3.832 xã với 4,3 triệu hộ dùng điện. Các công ty điện lực đã bán điện trực tiếp tới 100% số hộ dân nông thôn tại 6.722 xã/8.911 xã có điện, đạt tỷ lệ 75,43%. Số hộ dân nông thôn mua điện trực tiếp từ các công ty điện lực là 10,2 triệu hộ, bằng 72,84% số hộ dân nông thôn có...

Trong sáu tháng đầu năm 2010, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tiếp nhận lưới điện hạ áp tại 308 xã để bán điện trực tiếp cho 419 nghìn hộ dân nông thôn.

Tính từ khi bắt đầu chương trình tiếp nhận (tháng 8-2008) đến cuối tháng 6-2010, EVN đã hoàn thành tiếp nhận 3.832 xã với 4,3 triệu hộ dùng điện. Các công ty điện lực đã bán điện trực tiếp tới 100% số hộ dân nông thôn tại 6.722 xã/8.911 xã có điện, đạt tỷ lệ 75,43%. Số hộ dân nông thôn mua điện trực tiếp từ các công ty điện lực là 10,2 triệu hộ, bằng 72,84% số hộ dân nông thôn có điện.
Theo Nhandan