Thứ ba,  26/10/2021

5 năm thực hiện Nghị quyết 4a: Công đoàn nâng cao hiệu quả hoạt động

LSO-Từ khi ra đời đến nay, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tập hợp, củng cố khối đoàn kết, bảo vệ quyền lợi chính đáng cũng như phát huy năng lực của người lao động luôn được khẳng định. Cùng với thời gian, những chuyển biến trong hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng thu hút sự ủng hộ, gắn bó của người lao động. Đặc biệt, vai trò của tổ chức công đoàn được nâng cao một bước kể từ khi thực hiện Nghị quyết 4a/NQ – BCH.TLĐ ngày 6/1/2005 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa IX về “Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” (Nghị quyết 4a).Phong trào rèn luyện thể thao do công đoàn phát động luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo CB-CNVC lao động5 năm qua, với những thuận lợi cơ bản từ sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức từng bước được cải thiện, Liên đoàn Lao động...

LSO-Từ khi ra đời đến nay, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tập hợp, củng cố khối đoàn kết, bảo vệ quyền lợi chính đáng cũng như phát huy năng lực của người lao động luôn được khẳng định. Cùng với thời gian, những chuyển biến trong hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng thu hút sự ủng hộ, gắn bó của người lao động.
Đặc biệt, vai trò của tổ chức công đoàn được nâng cao một bước kể từ khi thực hiện Nghị quyết 4a/NQ – BCH.TLĐ ngày 6/1/2005 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa IX về “Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” (Nghị quyết 4a).
Phong trào rèn luyện thể thao do công đoàn phát động luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo CB-CNVC lao động
5 năm qua, với những thuận lợi cơ bản từ sự ổn định, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức từng bước được cải thiện, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 4a đến các cấp công đoàn trực thuộc. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh đều có kế hoạch triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở đến các cấp công đoàn; tổ chức các lớp tập huấn, cấp phát tài liệu cho các đơn vị tuyên truyền, vận động công nhân viên chức, người lao động tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Nhờ vậy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp đã từng bước hiểu đúng quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình với tổ chức, tập thể. Các cơ quan, tổ chức đã công khai ban hành nội quy, quy chế, các văn bản liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động. Ngược lại, người lao động tham gia đóng góp ý kiến, được quyết định và tham gia giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, trách nhiệm của bản thân. Với lĩnh vực này, tổ chức công đoàn luôn chủ động tham gia, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã nhận được 450 đơn thư, khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Các đơn, thư thuộc thẩm quyền giải quyết đã được các cấp công đoàn chủ động xem xét, xử lý đúng quy định. Các đơn thư không thuộc thẩm quyền được công đoàn chuyển kịp thời đến các cơ quan chức năng và phối hợp giải quyết.
Có thể khẳng định, thông qua việc tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 4a, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh thời gian qua được nâng cao rõ rệt. Tổ chức công đoàn được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chính quyền, chủ sử dụng lao động phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Các phong trào của công đoàn đã thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tích cực tham gia, hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự xã hội. Việc được tham gia, quyết định và giám sát các nội dung thiết thực như thực hiện chế độ chính sách, công tác bảo hộ lao động, thi đua khen thưởng… đã tạo niềm tin, động lực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từng bước phát huy quyền làm chủ thực sự của mình. Hơn nữa, thực hiện nghiêm túc QCDC ở cơ sở không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động mà còn xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ giữa người sử dụng lao động và người lao động trong khu vực doanh nghiệp, củng cố lòng tin của quần chúng với cấp ủy đảng, chính quyền cũng như tổ chức công đoàn, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Tuy nhiên, việc thực hiện QCDC ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn mang tính hình thức, thiếu nghiêm túc. Ban Thanh tra nhân dân của một số đơn vị được bầu ra nhưng không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, nội dung hoạt động không cụ thể, rõ ràng, còn để phát sinh đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Vì vậy, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền gắn với tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức lao động, nhất là đôn đốc, giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở là giải pháp vừa cơ bản, vừa lâu dài mà các cấp công đoàn đã và đang quyết tâm thực hiện.

Xuân Hoàng