Thứ bảy,  16/10/2021

Xây dựng Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học tại Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai vừa công bố xây dựng và hoạt động của Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học. Dự án được đầu tư xây dựng trên diện tích 226 ha tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) với tổng nguồn vốn xây dựng hạ tầng ban đầu khoảng một nghìn tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách địa phương và một phần nguồn vốn của trung ương.Khi đi vào hoạt động, Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai thực hiện sản xuất công nghiệp công nghệ sinh học gắn liền với hoạt động nghiên cứu, nối kết các hoạt động đào tạo và các hoạt động thương mại công nghệ. Trung tâm sẽ thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên biệt và phát triển sản xuất sử dụng công nghệ sinh học, thích ứng sản phẩm. Ban chỉ đạo xây dựng khu công nghệ sinh học Đồng Nai cho biết, việc xây dựng Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học là tiền đề để tiến tới xây dựng một khu công nghệ cao chuyên ngành về...

Tỉnh Đồng Nai vừa công bố xây dựng và hoạt động của Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học. Dự án được đầu tư xây dựng trên diện tích 226 ha tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) với tổng nguồn vốn xây dựng hạ tầng ban đầu khoảng một nghìn tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách địa phương và một phần nguồn vốn của trung ương.

Khi đi vào hoạt động, Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai thực hiện sản xuất công nghiệp công nghệ sinh học gắn liền với hoạt động nghiên cứu, nối kết các hoạt động đào tạo và các hoạt động thương mại công nghệ. Trung tâm sẽ thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên biệt và phát triển sản xuất sử dụng công nghệ sinh học, thích ứng sản phẩm. Ban chỉ đạo xây dựng khu công nghệ sinh học Đồng Nai cho biết, việc xây dựng Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học là tiền đề để tiến tới xây dựng một khu công nghệ cao chuyên ngành về công nghệ sinh học và một khu đô thị khoa học.
Theo Nhandan