Thứ sáu,  24/03/2023

220 buổi sinh hoạt tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội

LSO-Thực hiện kế hoạch của Tiểu Ban chỉ đạo 130/CP tỉnh Lạng Sơn về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, từ đầu năm đến nay, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các ngành, đoàn thể đã tổ chức 220 buổi tuyên truyền lồng ghép về phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em với các chương trình tuyên truyền phòng chống ma tuý, mại dâm và xây dựng đời sống văn hoá.Trao giải cuộc thi Tìm hiểu về phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em cho học sinh tiểu học và THCS thành phố Lạng SơnCũng trong thời gian này, đơn vị đã phát 300 cuốn tài liệu, hơn 2.000 tờ rơi, áp phích, pa nô, treo gần 200 lượt băng zôn tuyên tryền, tổ chức 86 buổi tuyên truyền miệng, lưu động trên đường phố, tại các khu dân cư, 90 buổi biểu diễn về phòng chống tệ nạn xã hội thu hút hơn 10.000 lượt người tham gia. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng đối với công tác phòng chống tệ nạn xã hội; chương trình phòng chống...

LSO-Thực hiện kế hoạch của Tiểu Ban chỉ đạo 130/CP tỉnh Lạng Sơn về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, từ đầu năm đến nay, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các ngành, đoàn thể đã tổ chức 220 buổi tuyên truyền lồng ghép về phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em với các chương trình tuyên truyền phòng chống ma tuý, mại dâm và xây dựng đời sống văn hoá.

Trao giải cuộc thi Tìm hiểu về phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em cho học sinh tiểu học và THCS thành phố Lạng Sơn
Cũng trong thời gian này, đơn vị đã phát 300 cuốn tài liệu, hơn 2.000 tờ rơi, áp phích, pa nô, treo gần 200 lượt băng zôn tuyên tryền, tổ chức 86 buổi tuyên truyền miệng, lưu động trên đường phố, tại các khu dân cư, 90 buổi biểu diễn về phòng chống tệ nạn xã hội thu hút hơn 10.000 lượt người tham gia. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng đối với công tác phòng chống tệ nạn xã hội; chương trình phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Bảo Vy