Thứ ba,  21/03/2023

Quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm

Sáu tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Thực hiện có kết quả mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, cho nên giá cả tuy có tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát và không nằm ngoài xu hướng vận động có tính quy luật hằng năm.Định hướng nhiệm vụ giáNhanh chóng hoàn thiện môi trường pháp lý phục vụ công tác quản lý, điều hành giá bằng việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan Pháp lệnh giá, xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá, hướng dẫn cách tính giá hàng hóa, tài sản, dịch vụ. Tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường, khuyến khích cạnh tranh về giá, áp dụng các biện pháp khuyến mại, giảm giá. Chủ động áp dụng các biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh Giá. Đó là, kiểm soát các yếu tố hình thành giá, phương án giá của các...

Sáu tháng đầu năm, tình hình kinh tế – xã hội đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Thực hiện có kết quả mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, cho nên giá cả tuy có tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát và không nằm ngoài xu hướng vận động có tính quy luật hằng năm.


Định hướng nhiệm vụ giá


Nhanh chóng hoàn thiện môi trường pháp lý phục vụ công tác quản lý, điều hành giá bằng việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan Pháp lệnh giá, xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá, hướng dẫn cách tính giá hàng hóa, tài sản, dịch vụ. Tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường, khuyến khích cạnh tranh về giá, áp dụng các biện pháp khuyến mại, giảm giá. Chủ động áp dụng các biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh Giá. Đó là, kiểm soát các yếu tố hình thành giá, phương án giá của các hàng hóa – dịch vụ (HH-DV) độc quyền; hàng hóa thuộc danh mục Nhà nước định giá; HH-DV thuộc diện bình ổn giá; HH-DV sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) để đặt hàng phục vụ các chương trình mục tiêu quốc gia; HH-DV công ích; hàng hóa thực hiện chính sách xã hội, hàng hóa còn được trợ giá phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và công khai thông tin về giá, nhất là với các loại hàng nguyên, nhiên, vật liệu cơ bản và hàng tiêu dùng thiết yếu. Tiếp tục mở rộng cơ chế đấu thầu, đấu giá, thẩm định giá với HH-DV mua sắm từ nguồn NSNN.


Thực hiện chính sách tài khóa linh hoạt, có kiểm soát chặt chẽ; nâng cao hiệu quả thu chi ngân sách. Cụ thể, phấn đấu tăng thu NSNN, kiên quyết thu hồi nợ đọng thuế, phí. Sử dụng linh hoạt công cụ thuế, phí góp phần đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu. Tăng cường quản lý, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả chi NSNN, phấn đấu giảm bội chi ngân sách. Kiểm tra và áp dụng các biện pháp triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí NSNN. Rà soát lại các dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN, vốn có nguồn gốc từ NSNN, trái phiếu Chính phủ để điều chuyển theo hướng tập trung vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách phải hoàn thành trong năm 2010. Hạn chế cao nhất việc bổ sung ngoài vốn dự toán và ứng vốn. Kiểm tra tình hình thực hiện việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại các bộ, cơ quan, địa phương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, DNNN. Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DNNN. Tăng cường quản lý, giám sát thị trường tài chính, bảo đảm thị trường này hoạt động lành mạnh. Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu (trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp). Đẩy mạnh giải ngân và sử dụng hiệu quả vốn ODA…


Nhiệm vụ của các địa phương


Để góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu chung về kiểm soát lạm phát, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính các địa phương thực hiện ngay một số nhóm nhiệm vụ lớn. Đó là, chủ trì phối hợp các ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý điều hành giá, phân cấp quản lý giá theo quy định trình UBND tỉnh ban hành làm cơ sở pháp lý quản lý giá trực tiếp trên địa bàn.


Về công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành theo dõi sát diễn biến cung – cầu, giá cả thị trường trên địa bàn, chủ động xây dựng phương án đồng bộ điều hành giá HH-DV, nhất là HH-DV thiết yếu, quan trọng. Kiến nghị áp dụng các biện pháp bình ổn giá trình UBND tỉnh phê duyệt và ban hành; đồng thời chủ trì phối hợp ban, ngành liên quan thực hiện các giải pháp bình ổn. Chủ trì kiểm soát chặt chẽ các phương án giá và mức giá của những HH-DV thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh để loại trừ các chi phí bất hợp lý nhằm bình ổn giá bán. Chủ trì kiểm soát chặt chẽ các phương án giá và mức giá của những HH-DV do Nhà nước đặt hàng phục vụ các chương trình mục tiêu quốc gia; hàng dự trữ Nhà nước; HH-DV mua sắm từ nguồn NSNN… Triển khai thường xuyên công tác đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá trên địa bàn. Kiểm soát các yếu tố hình thành giá, mức giá của HH-DV thuộc danh mục bình ổn giá, danh mục đăng ký giá, kê khai giá theo thẩm quyền ngăn ngừa tình trạng các đơn vị sản xuất, kinh doanh lợi dụng chủ trương điều hành giá của Nhà nước, lợi dụng sự biến động của thị trường, thiên tai, dịch bệnh tăng giá bất hợp lý cao hơn mức biến động của chi phí đầu vào, làm phương hại lợi ích người tiêu dùng.


Chủ động cân đối nguồn tài chính tại chỗ của địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định cho doanh nghiệp kinh doanh các HH-DV thiết yếu chiếm thị phần lớn trên địa bàn vay vốn với lãi suất ưu đãi trong thời gian thích hợp để dự trữ chân hàng, luôn bảo đảm nguồn cung đáp ứng nhu cầu của thị trường, giữ giá bình ổn (hiện nay Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang thực hiện công tác này trong cả năm 2010 và Tết Nguyên đán 2011).


Về công tác thanh tra, kiểm tra, tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động thường xuyên, tập trung vào một số nội dung. Đó là, kiểm tra, kiểm soát chi phí sản xuất, kinh doanh, giá cả và chấp hành các quy định của pháp luật về giá trên địa bàn; trước hết là HH-DV quan trọng thuộc diện đăng ký giá, kê khai giá. Kiểm tra việc chấp hành quy định bán hàng hóa theo đúng giá của cơ quan có thẩm quyền quy định; kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nhất là các điểm kinh doanh trong chợ trên địa bàn; chú trọng kiểm tra tại các chợ đầu mối, nơi tập trung nguồn hàng và phát luồng hàng hóa. Kiểm tra việc thu phí và lệ phí đúng quy định. Kiểm tra thực hiện pháp luật về thuế và pháp luật về giá.


Triển khai việc kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của các doanh nghiệp trên địa bàn. Yêu cầu các đơn vị thụ hưởng NSNN tại địa phương thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên. Tăng cường kiểm soát chi từ NSNN đi đôi với rà soát sắp xếp đầu tư công năm 2010 theo chỉ đạo chung của Chính phủ.


Theo Nhandan