Thứ tư,  27/10/2021

Tập huấn thực hiện Luật Dân quân tự vệ

Ngày 2-8, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lớp tập huấn về thực hiện Luật Dân quân tự vệ và một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đối với lĩnh vực công tác dân quân tự vệ.Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng dự và chủ trì lớp tập huấn. Gần 500 đại biểu các quân chủng, binh chủng, các quân khu trực thuộc Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan quân sự địa phương trong cả nước dự lớp tập huấn.Tại lớp tập huấn, các đại biểu tập trung quán triệt một số nội dung quan trọng: Kết luận số 41 của Ban Bí thư T.Ư (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; quán triệt Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời tập bài xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách bảo đảm cho công tác dân quân tự vệ của các...

Ngày 2-8, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lớp tập huấn về thực hiện Luật Dân quân tự vệ và một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đối với lĩnh vực công tác dân quân tự vệ.


Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng dự và chủ trì lớp tập huấn. Gần 500 đại biểu các quân chủng, binh chủng, các quân khu trực thuộc Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan quân sự địa phương trong cả nước dự lớp tập huấn.


Tại lớp tập huấn, các đại biểu tập trung quán triệt một số nội dung quan trọng: Kết luận số 41 của Ban Bí thư T.Ư (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; quán triệt Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời tập bài xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách bảo đảm cho công tác dân quân tự vệ của các cấp, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương…


Lớp tập huấn lần này có ý nghĩa thiết thực, là cơ sở để giúp các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, các Quân khu, quân chủng, binh chủng; bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan quân sự địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Luật nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; sớm đưa Luật Dân quân tự vệ đi vào thực tiễn cuộc sống.


Theo Nhandan