Thứ bảy,  23/10/2021

Khai trương Học viện Doanh nhân LP Việt Nam

Ngày 8-8, Học viện Doanh nhân LP Việt Nam khai trương tại 66 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Đây là học viện đầu tiên của Hà Nội đào tạo nguồn nhân lực mới về khoa học và nghệ thuật quản trị doanh nghiệp do Công ty LP Việt Nam thành lập.Học viện Doanh nhân LP Việt Nam là diễn đàn để các doanh nhân Việt Nam học hỏi và chia sẻ những bài học kinh doanh, hun đúc bản lĩnh, khơi dậy khát vọng, trí tuệ sáng tạo, kết nối và hợp tác, hướng tới những thành công lớn trong kinh doanh.Chương trình đào tạo của học viện sẽ chia sẻ những nhận thức mới nhất về khoa học và nghệ thuật kinh doanh trong nền kinh tế thị trường hiện đại, giúp doanh nhân hiểu rõ những thách thức của toàn cầu hóa kinh tế và những cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam phát huy những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc và Tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành khoa học và nghệ thuật quản trị cho đội ngũ doanh nhân thời kỳ hội...

Ngày 8-8, Học viện Doanh nhân LP Việt Nam khai trương tại 66 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Đây là học viện đầu tiên của Hà Nội đào tạo nguồn nhân lực mới về khoa học và nghệ thuật quản trị doanh nghiệp do Công ty LP Việt Nam thành lập.


Học viện Doanh nhân LP Việt Nam là diễn đàn để các doanh nhân Việt Nam học hỏi và chia sẻ những bài học kinh doanh, hun đúc bản lĩnh, khơi dậy khát vọng, trí tuệ sáng tạo, kết nối và hợp tác, hướng tới những thành công lớn trong kinh doanh.


Chương trình đào tạo của học viện sẽ chia sẻ những nhận thức mới nhất về khoa học và nghệ thuật kinh doanh trong nền kinh tế thị trường hiện đại, giúp doanh nhân hiểu rõ những thách thức của toàn cầu hóa kinh tế và những cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam phát huy những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc và Tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành khoa học và nghệ thuật quản trị cho đội ngũ doanh nhân thời kỳ hội nhập.


Theo Nhandan