Thứ tư,  27/10/2021

Quy định mới về hệ thống điện phân phối

Nhằm bảo đảm đầu tư phát triển lưới điện phân phối để đáp ứng yêu cầu về an toàn cung cấp điện, giám sát vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả hệ thống điện quốc gia nói chung và hệ thống điện phân phối nói riêng, đặc biệt trong hoàn cảnh ngành điện đang được cải tổ để chuyển dần sang hoạt động trong mô hình thị trường.Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 32/2010/TT-BCT quy định về các tiêu chuẩn, yêu cầu và quy định kỹ thuật, thủ tục áp dụng cho đấu nối, vận hành, đo đếm điện năng, bảo dưỡng sửa chữa và lập kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống điện phân phối và các nội dung liên quan nhằm bảo đảm không phân biệt đối xử với khách hàng sử dụng lưới phân phối, bảo đảm đầu tư, vận hành hệ thống điện phân phối an toàn, tin cậy, ổn định và hiệu...

Nhằm bảo đảm đầu tư phát triển lưới điện phân phối để đáp ứng yêu cầu về an toàn cung cấp điện, giám sát vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả hệ thống điện quốc gia nói chung và hệ thống điện phân phối nói riêng, đặc biệt trong hoàn cảnh ngành điện đang được cải tổ để chuyển dần sang hoạt động trong mô hình thị trường.

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 32/2010/TT-BCT quy định về các tiêu chuẩn, yêu cầu và quy định kỹ thuật, thủ tục áp dụng cho đấu nối, vận hành, đo đếm điện năng, bảo dưỡng sửa chữa và lập kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống điện phân phối và các nội dung liên quan nhằm bảo đảm không phân biệt đối xử với khách hàng sử dụng lưới phân phối, bảo đảm đầu tư, vận hành hệ thống điện phân phối an toàn, tin cậy, ổn định và hiệu quả.
Theo Nhandan