Thứ năm,  28/10/2021

Cần tăng cường xây dựng thiết chế văn hoá ở cơ sở

LSO-Theo kết quả điều tra làng, khối phố văn hoá năm 2009, có 78% (439/563) hộ gia đình được phỏng vấn, đã trả lời: “ trong những năm qua, đời sống văn hoá tinh thần ở địa bàn dân cư được đánh giá tương đối lành mạnh, phong phú”. Đó là kết quả của 10 năm thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, trong đó, có phần đóng góp không nhỏ từ việc thực hiện Đề án xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở.Tính đến hết năm 2009, tỷ lệ thôn, bản, khối phố có nhà văn hoá của cả tỉnh Lạng Sơn là 50,1%, (ước đạt năm 2010 là 60%). Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hoá năm 2009 là 26,1% . Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có sân tập thể thao của cả tỉnh năm 2009 là 66,4% (ước đạt 2010 là 71,7%). Có 240 công trình thể dục thể thao và các điểm tập luyện thể dục thể thao tại xã, phường, thị trấn phục vụ các hoạt động thể thao ở cơ sở. Cùng với hệ thống thiết chế...

LSO-Theo kết quả điều tra làng, khối phố văn hoá năm 2009, có 78% (439/563) hộ gia đình được phỏng vấn, đã trả lời: “ trong những năm qua, đời sống văn hoá tinh thần ở địa bàn dân cư được đánh giá tương đối lành mạnh, phong phú”. Đó là kết quả của 10 năm thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, trong đó, có phần đóng góp không nhỏ từ việc thực hiện Đề án xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở.
Tính đến hết năm 2009, tỷ lệ thôn, bản, khối phố có nhà văn hoá của cả tỉnh Lạng Sơn là 50,1%, (ước đạt năm 2010 là 60%). Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hoá năm 2009 là 26,1% . Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có sân tập thể thao của cả tỉnh năm 2009 là 66,4% (ước đạt 2010 là 71,7%). Có 240 công trình thể dục thể thao và các điểm tập luyện thể dục thể thao tại xã, phường, thị trấn phục vụ các hoạt động thể thao ở cơ sở. Cùng với hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở, trên địa bàn tỉnh hiện có 485 câu lạc bộ, 930 đội văn nghệ quần chúng, 830 câu lạc bộ, điểm nhóm tập thể dục thể thao do nhân dân tự thành lập đã đáp ứng các nhu cầu hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao chính đáng, lành mạnh và phong phú của nhân dân, thiết thực nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, thể chất của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Màn ra mắt của các đội múa sư tử trong ngày hội xuân ở xã Hải Yến (Cao Lộc) – Ảnh: H.V.T
Tuy nhiên, kết quả đó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt thấp so với mục tiêu đề ra. Mặt khác, phần lớn các thiết chế văn hoá thể thao ở cơ sở như nhà văn hoá, sân chơi, bãi tập thể thao đều được xây dựng đơn sơ, chưa được đầu tư đồng bộ, nhiều nhà văn hoá thôn, bản là các cơ sở công trình cũ được sửa chữa lại, không còn phù hợp với kết cấu mặt bằng của nhà văn hoá, phần lớn thiếu trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hoá thông tin, tập luyện thể thao. Nội dung hoạt động của các nhà văn hoá còn nghèo nàn, chưa có sức hút mạnh mẽ với đông đảo quần chúng tham gia nên hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hoá còn thấp.
Qua tìm hiểu được biết, hầu hết các xã, phường, thị trấn, các thôn, bản, khối phố đều khó khăn về quỹ đất, mặt bằng xây dựng. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước còn chậm và rất hạn chế, mang nặng tính bình quân. Chẳng hạn kinh phí hỗ trợ xây dựng một nhà văn hoá, một sân chơi bãi tập chừng 25 triệu là rất khó thực hiện, khó thực hiện bởi công tác xã hội hoá ở cơ sở còn hạn chế, hơn nữa dân ta còn rất nghèo khả năng đóng góp thấp. Công tác tuyên truyền vận động đôi khi chưa mang lại hiệu quả, nhân dân còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại Nhà nước. Nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở về vấn đề này chưa đúng mức, công tác chỉ đạo của các cấp, các ngành chưa kiên quyết, đồng bộ và thường chậm tổng kết rút kinh nghiệm. Đó là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng yếu kém trong xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở.
Môn kéo co luôn thu hút nhiều người tham gia và cổ vũ
Ảnh: Việt Thịnh

Để giải quyết vấn đề trên, tỉnh Lạng Sơn cần có một hệ thống chính sách rõ ràng và thiết thực hơn. Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội cần quy hoạch lại quỹ đất và chú ý dành quỹ đất để các thôn, bản, khối phố, các xã, phường, thị trấn đều có quỹ đất để xây dựng nhà văn hoá, sân chơi, bãi tập thể thao. Từ đó, xây dựng quy hoạch, phân định cụ thể thời gian, bố trí kinh phí hằng năm để tiếp tục đẩy nhanh thực hiện xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở theo hướng đồng bộ, gắn việc đầu tư xây dựng với khai thác phát huy các chức năng của thiết chế văn hoá, thể thao có hiệu quả. Tiếp tục đầu tư, tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng công trình. Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phong trào công tác văn hoá –xã hội, thể dục thể thao ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp nhân dân có chuyển biến căn bản về nhận thức cùng chung sức chung lòng tập trung xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao góp phần làm cho văn hoá Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững.

Minh Chấn