Thứ tư,  20/10/2021

Góp ý kiến xây dựng Luật Kiểm toán độc lập

Ngày 19-8, Ủy ban Kinh tế của QH tổ chức Hội thảo: "Lấy ý kiến đóng góp xây dựng Luật Kiểm toán độc lập". Dự hội thảo có Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên, lãnh đạo một số ủy ban của QH, bộ, ngành, tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp kiểm toán độc lập.Dự án Luật Kiểm toán độc lập được Chính phủ thông qua và có tờ trình Ủy ban Thường vụ QH từ tháng 8-2010. Tại Hội thảo, nhiều ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn vai trò của Hiệp hội kiểm toán, tiêu chuẩn kiểm toán viên, xem xét việc tham gia có điều kiện của tổ chức vào doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán bắt buộc đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, quan hệ giữa kiểm toán độc lập và kiểm toán Nhà nước trong quá trình hoạt động trên thị trường, giá trị báo cáo kiểm toán của kiểm toán độc lập, vai trò, năng lực của cơ quan quản lý nhà nước đối với kiểm toán độc lập, tham gia hiệp hội, cấp chứng chỉ đối với công ty kiểm toán, kiểm toán viên là nước...

Ngày 19-8, Ủy ban Kinh tế của QH tổ chức Hội thảo: “Lấy ý kiến đóng góp xây dựng Luật Kiểm toán độc lập”. Dự hội thảo có Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên, lãnh đạo một số ủy ban của QH, bộ, ngành, tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp kiểm toán độc lập.

Dự án Luật Kiểm toán độc lập được Chính phủ thông qua và có tờ trình Ủy ban Thường vụ QH từ tháng 8-2010. Tại Hội thảo, nhiều ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn vai trò của Hiệp hội kiểm toán, tiêu chuẩn kiểm toán viên, xem xét việc tham gia có điều kiện của tổ chức vào doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán bắt buộc đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, quan hệ giữa kiểm toán độc lập và kiểm toán Nhà nước trong quá trình hoạt động trên thị trường, giá trị báo cáo kiểm toán của kiểm toán độc lập, vai trò, năng lực của cơ quan quản lý nhà nước đối với kiểm toán độc lập, tham gia hiệp hội, cấp chứng chỉ đối với công ty kiểm toán, kiểm toán viên là nước ngoài…
Theo Nhandan