Chủ nhật,  24/10/2021

Phải đăng ký giá bán sữa bột cho trẻ em dưới sáu tuổi

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 122/2010/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13-11-2008 hướng dẫn thực hiện một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.Trong đó sửa đổi danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký giá: Đăng ký giá là việc các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải đăng ký mức giá bán hàng hóa, dịch vụ do mình quyết định theo quy định bắt buộc và thường xuyên cả khi các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định giá hoặc điều chỉnh giá trong điều kiện giá thị trường có biến động bất thường và khi giá cả vận động bình thường đối với các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá quy định tại khoản 1, Điều 2, thông tư này, trong đó trừ mặt hàng thuốc phòng, chữa bệnh cho người đã thực hiện việc kê khai giá theo hướng dẫn của liên Bộ: Y tế, Tài chính và Công thương; riêng mặt hàng khí hóa lỏng được quy định cụ thể là khí dầu mỏ...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 122/2010/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13-11-2008 hướng dẫn thực hiện một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

Trong đó sửa đổi danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký giá: Đăng ký giá là việc các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải đăng ký mức giá bán hàng hóa, dịch vụ do mình quyết định theo quy định bắt buộc và thường xuyên cả khi các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định giá hoặc điều chỉnh giá trong điều kiện giá thị trường có biến động bất thường và khi giá cả vận động bình thường đối với các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá quy định tại khoản 1, Điều 2, thông tư này, trong đó trừ mặt hàng thuốc phòng, chữa bệnh cho người đã thực hiện việc kê khai giá theo hướng dẫn của liên Bộ: Y tế, Tài chính và Công thương; riêng mặt hàng khí hóa lỏng được quy định cụ thể là khí dầu mỏ hóa lỏng – LPG; mặt hàng sữa thực hiện đăng ký giá đối với sữa pha chế theo công thức dạng bột dành cho trẻ em dưới sáu tuổi. Bổ sung thêm mặt hàng: Than, sách giáo khoa, giấy gồm giấy in, giấy in báo, giấy viết. Riêng các dịch vụ bưu chính – viễn thông thực hiện việc đăng ký giá theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc đăng ký giá được thực hiện trước khi các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bán sản phẩm lần đầu sản xuất, kinh doanh ra thị trường; trước khi điều chỉnh giá các sản phẩm đã sản xuất, kinh doanh và đang bán bình thường thuộc danh mục phải đăng ký giá hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10-2010.
Theo Nhandan