Thứ tư,  20/10/2021

Truyền thông bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu

Ngày 24-8, tại TP Thái Nguyên, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo "Tăng cường công tác truyền thông bảo vệ môi tường lưu vực sông Cầu".Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường sáu tỉnh lưu vực sông Cầu, các cơ quan truyền thông đại chúng của Trung ương và địa phương. Cán bộ quản lý, nhà khoa học, nhà báo tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận nội dung: Cơ chế chính sách hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường lưu vực sông nói riêng; vai trò của các cơ quan truyền thông, tổ chức chính trị - xã hội. Theo số liệu điều tra của Tổng cục Môi trường, số đông người dân khi được hỏi đều xác định phương thức truyền thông môi trường hiệu quả nhất hiện này là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, ưu tiên tuyên truyền về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về môi trường lưu vực sông; giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến...

Ngày 24-8, tại TP Thái Nguyên, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác truyền thông bảo vệ môi tường lưu vực sông Cầu”.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường sáu tỉnh lưu vực sông Cầu, các cơ quan truyền thông đại chúng của Trung ương và địa phương. Cán bộ quản lý, nhà khoa học, nhà báo tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận nội dung: Cơ chế chính sách hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường lưu vực sông nói riêng; vai trò của các cơ quan truyền thông, tổ chức chính trị – xã hội. Theo số liệu điều tra của Tổng cục Môi trường, số đông người dân khi được hỏi đều xác định phương thức truyền thông môi trường hiệu quả nhất hiện này là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, ưu tiên tuyên truyền về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về môi trường lưu vực sông; giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường; phê phán các hành vi gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước, hủy hoại tài nguyên thiên nhiên, làm mất tính đa dạng sinh học.
Theo Nhandan