Thứ ba,  19/10/2021

Đổi mới quản lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

LSO-Với vai trò là đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính trên địa bàn, trong đó quản lý tài sản Nhà nước (TSNN) tại các cơ quan hành chính sự nghiệp đang là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách, Sở Tài chính đã phối hợp với các ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 của HĐND tỉnh về việc phân cấp việc mua sắm, cho thuê, thanh lý, tiêu hủy, thu hồi, điều chuyển và bán TSNN tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực tế cho thấy, sau khi các tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng TSNN được ban hành thì việc mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức, lãng phí đã giảm đáng kể, tình trạng lạm dụng TSNN vào việc riêng cũng đã dần được khắc phục. Lạng Sơn đã thực hiện kiểm kê theo hướng dẫn...

LSO-Với vai trò là đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính trên địa bàn, trong đó quản lý tài sản Nhà nước (TSNN) tại các cơ quan hành chính sự nghiệp đang là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách, Sở Tài chính đã phối hợp với các ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 của HĐND tỉnh về việc phân cấp việc mua sắm, cho thuê, thanh lý, tiêu hủy, thu hồi, điều chuyển và bán TSNN tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thực tế cho thấy, sau khi các tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng TSNN được ban hành thì việc mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức, lãng phí đã giảm đáng kể, tình trạng lạm dụng TSNN vào việc riêng cũng đã dần được khắc phục. Lạng Sơn đã thực hiện kiểm kê theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN trên hệ thống trang web của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, công tác quản lý TSNN tại khu vực hành chính sự nghiệp còn bộc lộ một số hạn chế nhất định: Trong quản lý kinh phí, mặc dù công tác kiểm soát chi luôn được đẩy mạnh nhưng vẫn còn tình trạng thực hiện không đúng các quy định, sử dụng kinh phí vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, việc bố trí và cấp phát kinh phí tuy đã bảo đảm kịp thời nhưng năng lực thực hiện của các cơ quan đầu mối, huyện xã còn hạn chế. Một số đơn vị xây dựng dự toán không sát với khả năng thực hiện dẫn đến thực hiện chậm và lãng phí vốn. Công tác chi tiêu mua sắm, quản lý tài sản công tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa có kế hoạch cụ thể, chưa mang tính tiết kiệm, hiệu quả, vẫn còn tình trạng sử dụng TSNN lãng phí, sai mục đích. Việc sắp xếp lại nhà, đất ở nhiều đơn vị cấp tỉnh, huyện, thành phố còn chậm, mới chủ yếu ở giai đoạn ban hành văn bản chỉ đạo triển khai hoặc kiểm tra, tổng hợp hồ sơ kê khai báo cáo của các cơ quan, đơn vị mà chưa có kết quả xử lý cụ thể. Tình trạng lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc ở một số nơi chưa được khắc phục triệt để, còn có tình trạng sử dụng không hết công năng hoặc sai mục đích… Tổ chức bộ máy cơ quan thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về TSNN ở nhiều cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng kiện toàn.

Cán bộ kỹ thuật Điện lực Lạng Sơn bảo trì hệ thống máy biến áp – Ảnh: Hoàng Huy

Những tồn tại trên đây do nguyên nhân chủ yếu:
Một số cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quản lý TSNN. Việc nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý TSNN chưa tương xứng với bản chất của nó nên chưa ban hành đồng bộ được kịp thời các cơ chế, chính sách để thống nhất quản lý TSNN. Còn một số đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng TSNN chưa tự giác chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo sự biến động của tài sản và thiếu nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý TSNN. Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách về quản lý TSNN chưa được thường xuyên. Nhận thức về việc quản lý TSNN của một bộ phận cán bộ, công chức còn đơn giản, thiếu trách nhiệm vì vậy cơ chế quản lý chưa có những bước đột phá phù hợp với thị trường và quản lý nhà nước bằng pháp luật.
Để tiếp tục hoàn thiện cơ chế và đổi mới công tác quản lý tài sản công khu vực hành chính sự nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý tài chính trong giai đoạn hiện nay, trước hết cần:
Tiếp tục hướng dẫn, quản lý thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với TSNN tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Quản lý TSNN khu vực hành chính sự nghiệp gắn với công tác lập dự toán và chấp hành ngân sách nhà nước, việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước được căn cứ trên cơ sở nhu cầu đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Hiện đại hoá công tác quản lý công sản, xây dựng, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN, sử dụng công nghệ thông tin hiện đại. Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng TSNN. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý TSNN thông qua chương trình đào tạo ban đầu, đào tạo lại và cập nhật kiến thức hàng năm. Mặt khác, tiến hành đồng bộ cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành nhằm mục tiêu vừa phục vụ yêu cầu quản lý của ngành, vừa góp phần uốn nắn, chấn chỉnh, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi lãng phí, sai phạm trong quản lý và sử dụng TSNN. Xử lý trách nhiệm các cá nhân vi phạm, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính và tài sản công và đề xuất kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính – ngân sách và tài sản công, góp phần nâng cao hiệu quả đối với công tác quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

Nguyễn Duy Anh