Thứ năm,  28/10/2021

Cao Lộc có 141 lượt cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá

LSO-Hưởng ứng phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" (TDĐKXDĐSVH), thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá, trong 5 năm qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Cao Lộc đã tập trung chỉ đạo các cơ sở công đoàn triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn gắn liền với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá theo 6 tiêu chuẩn đã ban hành. Tính từ năm 2006 đến hết năm 2009, toàn huyện có 141 lượt cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá; trong đó có 17 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hoá 5 năm liên tục.Thi đấu bóng bàn CNVC-LĐCó được kết quả như vậy là do LĐLĐ huyện Cao Lộc đã triển khai hướng dẫn kịp thời và tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH đến các công đoàn cơ sở trực thuộc, các cán bộ, CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn. Hàng năm, LĐLĐ huyện tổ chức thẩm định, tổng kết đánh giá tình hình thực...

LSO-Hưởng ứng phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH), thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá, trong 5 năm qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Cao Lộc đã tập trung chỉ đạo các cơ sở công đoàn triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn gắn liền với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá theo 6 tiêu chuẩn đã ban hành.
Tính từ năm 2006 đến hết năm 2009, toàn huyện có 141 lượt cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá; trong đó có 17 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hoá 5 năm liên tục.
Thi đấu bóng bàn CNVC-LĐ
Có được kết quả như vậy là do LĐLĐ huyện Cao Lộc đã triển khai hướng dẫn kịp thời và tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH đến các công đoàn cơ sở trực thuộc, các cán bộ, CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn. Hàng năm, LĐLĐ huyện tổ chức thẩm định, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện phong trào. Các phong trào thi đua điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đã thu được nhiều kết quả quan trọng, trong 5 năm gần đây LĐLĐ huyện đã tặng giấy khen cho 13 tập thể và 25 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá đã thực sự đi vào cuộc sống; hàng năm huyện có trên 80% số gia đình CNVC-LĐ đạt danh hiệu gia đình văn hoá.
LĐLĐ huyện Cao Lộc phấn đấu đến năm 2015, có 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn về văn hoá.

Phan Cầu