Thứ sáu,  18/06/2021

Giữ ổn định 3,8 triệu ha đất lúa trên cả nước

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức họp bàn, đóng góp cho dự thảo nghị định quản lý đất lúa. Diện tích đất lúa trong những năm gần đây liên tục giảm.Từ năm 2002 đến 2008 có 232 nghìn ha chuyển đổi, bình quân mỗi năm giảm hơn 33 nghìn ha. Năm 2010 diện tích đất lúa chỉ còn hơn 3,6 triệu ha. Dự báo từ nay đến năm 2020 đất lúa phải chuyển đổi cho các nhu cầu khác 270 nghìn ha. Để giữ diện tích đất lúa, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài, Chính phủ đã có dự thảo Nghị định quy định chính sách quản lý đất lúa và yêu cầu phải giữ ổn định 3,8 triệu ha đất lúa trên cả nước, trong đó đất chuyên lúa là 3,2 triệu...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức họp bàn, đóng góp cho dự thảo nghị định quản lý đất lúa. Diện tích đất lúa trong những năm gần đây liên tục giảm.

Từ năm 2002 đến 2008 có 232 nghìn ha chuyển đổi, bình quân mỗi năm giảm hơn 33 nghìn ha. Năm 2010 diện tích đất lúa chỉ còn hơn 3,6 triệu ha. Dự báo từ nay đến năm 2020 đất lúa phải chuyển đổi cho các nhu cầu khác 270 nghìn ha. Để giữ diện tích đất lúa, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài, Chính phủ đã có dự thảo Nghị định quy định chính sách quản lý đất lúa và yêu cầu phải giữ ổn định 3,8 triệu ha đất lúa trên cả nước, trong đó đất chuyên lúa là 3,2 triệu ha.
Theo Nhandan