Thứ hai,  21/06/2021

Công đoàn ngành GTVT: Phát động đợt thi đua nước rút "100 ngày đêm hoàn thành kế hoạch năm 2010"

Ngày 22/9/2010, Công đoàn ngành GTVT Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 9 tháng đầu năm và phát động đợt thi đua nước rút “100 ngày đêm hoàn thành kế hoạch năm 2010”. 9 tháng đầu năm 2010, công đoàn ngành GTVT đã tích cực tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của CNVC-LĐ. Đời sống của người lao động tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân chung đạt 2.000.000 đồng/người/tháng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVC-LĐ nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động, vì vậy, tư tưởng cán bộ CNVC trong toàn ngành ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức tự giác chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động CNVC–LĐ thực hiện tốt cuộc vận động...

Ngày 22/9/2010, Công đoàn ngành GTVT Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 9 tháng đầu năm và phát động đợt thi đua nước rút “100 ngày đêm hoàn thành kế hoạch năm 2010”.
9 tháng đầu năm 2010, công đoàn ngành GTVT đã tích cực tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của CNVC-LĐ. Đời sống của người lao động tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân chung đạt 2.000.000 đồng/người/tháng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVC-LĐ nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động, vì vậy, tư tưởng cán bộ CNVC trong toàn ngành ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức tự giác chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động CNVC–LĐ thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. Tổ chức tốt các phong trào thi đua với mục tiêu: “Kỷ cương, chất lượng, an toàn, hiệu quả”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
Tiếp đó, công đoàn ngành GTVT đã phát động đợt thi đua nước rút “100 ngày đêm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2010”, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các công trình, sản phẩm gắn với mục tiêu “Kỷ cương, chất lượng, an toàn, hiệu quả”, đặc biệt là dự án trọng điểm Quốc lộ 4B và các công trình khởi công trong năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2010.

Đức Anh