Thứ sáu,  18/06/2021

Tập huấn kiến thức quốc phòng – an ninh cho lãnh đạo các cơ quan báo chí

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục QP - AN Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức QP - AN cho lãnh đạo các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành trên toàn quốc.Trong những năm qua, công tác giáo dục QP - AN đã được triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để thông tin kịp thời, chính xác và đúng định hướng cho toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đất nước mở cửa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Hội nghị tập huấn cung cấp cho lãnh đạo các báo, đài T.Ư, địa phương và báo ngành trên toàn quốc những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về QP - AN và các vấn đề có liên...
Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục QP – AN Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức QP – AN cho lãnh đạo các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành trên toàn quốc.
Trong những năm qua, công tác giáo dục QP – AN đã được triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Để thông tin kịp thời, chính xác và đúng định hướng cho toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đất nước mở cửa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Hội nghị tập huấn cung cấp cho lãnh đạo các báo, đài T.Ư, địa phương và báo ngành trên toàn quốc những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về QP – AN và các vấn đề có liên quan đến QP – AN của đất nước.

Theo Nhandan