Thứ ba,  15/06/2021

Hỗ trợ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trước yêu cầu cấp bách bảo vệ an toàn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ quốc gia, ngày 24-9-2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1784/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".Mục tiêu của Đề án là hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương bằng nguồn vốn đầu tư phát triển cho các tỉnh xây dựng, cải tạo kho lưu trữ và mua sắm trang thiết bị chuyên dụng nhằm bảo vệ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ.Trong thời gian tới, tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước sẽ có kho lưu trữ chuyên dụng, bảo đảm các yêu cầu cho việc bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ; công chúng trong cả nước có điều kiện tiếp cận tài liệu lưu trữ và hiểu hơn ý nghĩa của công tác này để chung tay gìn giữ di sản của dân tộc. Thời gian thực hiện Đề án này là 5 năm (2011 -...
Trước yêu cầu cấp bách bảo vệ an toàn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ quốc gia, ngày 24-9-2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1784/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.
Mục tiêu của Đề án là hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương bằng nguồn vốn đầu tư phát triển cho các tỉnh xây dựng, cải tạo kho lưu trữ và mua sắm trang thiết bị chuyên dụng nhằm bảo vệ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ.

Trong thời gian tới, tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước sẽ có kho lưu trữ chuyên dụng, bảo đảm các yêu cầu cho việc bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ; công chúng trong cả nước có điều kiện tiếp cận tài liệu lưu trữ và hiểu hơn ý nghĩa của công tác này để chung tay gìn giữ di sản của dân tộc. Thời gian thực hiện Đề án này là 5 năm (2011 – 2015).

Theo Nhandan