Thứ hai,  21/06/2021

Bê tông hoá và mở mới trên 160 km đường giao thông nông thôn

LSO-Tính đến hết 9 tháng của năm 2010, toàn tỉnh đã bê tông hoá và mở mới được trên 160 km đường giao thông nông thôn, trong đó mở mới đường dân sinh được 76,5 km, đường ô tô được 9,95 km, bê tông hoá mặt đường được 74,4 km. Nhân dân tham gia đóng góp gần 48 nghìn ngày công và đóng góp bằng tiền 3,1 tỷ đồng, khối lượng đào đắp nền đường đạt trên 452 nghìn m3 đất đá. Các huyện có phong trào bê tông hoá phát triển gồm Văn Quan, Chi Lăng, Lộc Bình, Bắc Sơn đã bê tông được hàng chục km đường và thực hiện hoàn thành khối lượng xi măng UBND tỉnh giao đầu...

LSO-Tính đến hết 9 tháng của năm 2010, toàn tỉnh đã bê tông hoá và mở mới được trên 160 km đường giao thông nông thôn, trong đó mở mới đường dân sinh được 76,5 km, đường ô tô được 9,95 km, bê tông hoá mặt đường được 74,4 km.
Nhân dân tham gia đóng góp gần 48 nghìn ngày công và đóng góp bằng tiền 3,1 tỷ đồng, khối lượng đào đắp nền đường đạt trên 452 nghìn m3 đất đá. Các huyện có phong trào bê tông hoá phát triển gồm Văn Quan, Chi Lăng, Lộc Bình, Bắc Sơn đã bê tông được hàng chục km đường và thực hiện hoàn thành khối lượng xi măng UBND tỉnh giao đầu năm.

Công Quân