Thứ bảy,  19/06/2021

Ðịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2011

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước áp dụng cho năm ngân sách 2011.Quyết định quy định cụ thể định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương bao gồm: chi quản lý hành chính; chi sự nghiệp y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong đó, định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính cho khối cơ quan hành chính từ 19 đến 30 triệu đồng/biên chế/năm (tùy thuộc vào số biên chế của cơ quan). Đối với khối các cơ quan Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, định mức phân bổ năm 2011 là 30 triệu đồng/biên chế/năm. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp y tế, đào tạo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập... Việc phân bổ dự toán chi nghiên cứu...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước áp dụng cho năm ngân sách 2011.

Quyết định quy định cụ thể định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương bao gồm: chi quản lý hành chính; chi sự nghiệp y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong đó, định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính cho khối cơ quan hành chính từ 19 đến 30 triệu đồng/biên chế/năm (tùy thuộc vào số biên chế của cơ quan). Đối với khối các cơ quan Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, định mức phân bổ năm 2011 là 30 triệu đồng/biên chế/năm. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp y tế, đào tạo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập… Việc phân bổ dự toán chi nghiên cứu khoa học được thực hiện dựa trên các nhiệm vụ chuyên môn về khoa học và công nghệ. Quyết định cũng nêu rõ việc phân bổ thêm dự toán chi thường xuyên, chi sự nghiệp giáo dục, y tế cho các địa phương khó khăn.
Theo Nhandan