Thứ sáu,  18/06/2021

Bảo đảm an toàn đập thủy điện

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 34/2010/TT-BCT quy định quản lý an toàn đập của công trình thủy điện (CTTĐ) gồm kiểm tra chứng nhận chất lượng xây dựng, báo cáo hiện trạng an toàn, quan trắc, kiểm định, các biện pháp bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du đập, có hiệu lực từ ngày 26-11-2010, áp dụng đối với các chủ đập CTTĐ và các tổ chức, cá nhân liên quan quản lý an toàn đập của CTTĐ.Theo thông tư, về thẩm quyền phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện (HCTĐ), Bộ Công thương chịu trách nhiệm phê duyệt quy trình vận hành các HCTĐ có quy mô dung tích 1 triệu m3 trở lên hoặc hồ chứa nằm trên địa bàn hai tỉnh trở lên, ngoại trừ quy trình vận hành liên HCTĐ thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20-10-2008 của Chính phủ về quản lý bảo vệ khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các HCTĐ, thủy lợi; UBND cấp tỉnh phê duyệt quy trình vận hành các HCTĐ còn lại trên địa bàn...Về thẩm quyền phê duyệt phương án...

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 34/2010/TT-BCT quy định quản lý an toàn đập của công trình thủy điện (CTTĐ) gồm kiểm tra chứng nhận chất lượng xây dựng, báo cáo hiện trạng an toàn, quan trắc, kiểm định, các biện pháp bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du đập, có hiệu lực từ ngày 26-11-2010, áp dụng đối với các chủ đập CTTĐ và các tổ chức, cá nhân liên quan quản lý an toàn đập của CTTĐ.

Theo thông tư, về thẩm quyền phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện (HCTĐ), Bộ Công thương chịu trách nhiệm phê duyệt quy trình vận hành các HCTĐ có quy mô dung tích 1 triệu m3 trở lên hoặc hồ chứa nằm trên địa bàn hai tỉnh trở lên, ngoại trừ quy trình vận hành liên HCTĐ thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20-10-2008 của Chính phủ về quản lý bảo vệ khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các HCTĐ, thủy lợi; UBND cấp tỉnh phê duyệt quy trình vận hành các HCTĐ còn lại trên địa bàn…

Về thẩm quyền phê duyệt phương án phòng, chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ, Bộ Công thương phê duyệt phương án đối với đập của CTTĐ có công suất lắp máy lớn hơn 30 MW, UBND cấp tỉnh phê duyệt phương áp đối với đập CTTĐ có công suất nhỏ hơn hoặc bằng 30 MW. Đối với việc bảo vệ đập quan trọng quốc gia, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phương án bảo vệ đập.

Theo Nhandan