Thứ tư,  07/06/2023

Hỗ trợ đồng bào dân tộc tỉnh Ðác Nông nâng cao thu nhập

Ngày 9-11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh và Chủ tịch Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) K.Nơ-oan-dơ đã ký Hiệp định tài trợ Dự án phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đác Nông.Khoản tài trợ bao gồm một khoản vay ưu đãi và vốn viện trợ không hoàn lại, tổng giá trị tương đương 19,9 triệu USD. Tỉnh Đác Nông bố trí nguồn vốn đối ứng 2,3 triệu USD, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay 900 nghìn USD, người hưởng lợi đóng góp 700 nghìn USD.Mục tiêu tổng quát của dự án là hỗ trợ cải thiện bền vững đời sống của các hộ gia đình nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đác Nông, nâng cao thu nhập của các hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo, đặc biệt chú trọng vào phụ nữ. Dự án thực hiện trong năm...

Ngày 9-11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh và Chủ tịch Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) K.Nơ-oan-dơ đã ký Hiệp định tài trợ Dự án phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đác Nông.

Khoản tài trợ bao gồm một khoản vay ưu đãi và vốn viện trợ không hoàn lại, tổng giá trị tương đương 19,9 triệu USD. Tỉnh Đác Nông bố trí nguồn vốn đối ứng 2,3 triệu USD, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay 900 nghìn USD, người hưởng lợi đóng góp 700 nghìn USD.

Mục tiêu tổng quát của dự án là hỗ trợ cải thiện bền vững đời sống của các hộ gia đình nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đác Nông, nâng cao thu nhập của các hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo, đặc biệt chú trọng vào phụ nữ. Dự án thực hiện trong năm năm.

Theo Nhandan