Thứ tư,  18/05/2022

Thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động việc làm

LSO-Đây là một trong năm mục tiêu quan trọng trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xóa đói giảm nghèo và cũng là cơ hội thuận lợi tạo điều kiện để phụ nữ vươn lên khẳng định vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội.Chính vì vậy, trong 5 năm qua, việc thực hiện các điều kiện để phụ nữ tiếp cận đầy đủ, bình đẳng đối với các cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo đã được các cấp, các ngành, đoàn thể của huyện Lộc Bình quan tâm thực hiện. Trên thực tế cho thấy việc thực hiện đã đạt được những kết quả nhất định, tạo bước chuyển tích cực cho chị em phụ nữ. Thông qua việc tạo điều kiện về vốn, tập huấn ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, chủ yếu thông qua hệ thống tín chấp của Hội LHPN, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên… các chương trình, chính sách do Phòng LĐTB&XH, Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT và các trạm khuyến nông, thú...

LSO-Đây là một trong năm mục tiêu quan trọng trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xóa đói giảm nghèo và cũng là cơ hội thuận lợi tạo điều kiện để phụ nữ vươn lên khẳng định vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội.
Chính vì vậy, trong 5 năm qua, việc thực hiện các điều kiện để phụ nữ tiếp cận đầy đủ, bình đẳng đối với các cơ hội phát triển kinh tế – xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo đã được các cấp, các ngành, đoàn thể của huyện Lộc Bình quan tâm thực hiện. Trên thực tế cho thấy việc thực hiện đã đạt được những kết quả nhất định, tạo bước chuyển tích cực cho chị em phụ nữ. Thông qua việc tạo điều kiện về vốn, tập huấn ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, chủ yếu thông qua hệ thống tín chấp của Hội LHPN, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên… các chương trình, chính sách do Phòng LĐTB&XH, Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT và các trạm khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật… thực hiện.
Phụ nữ huyện Chi Lăng tìm hiểu thông tin lao động – việc làm
Qua việc triển khai thực hiện từ thực tế cho thấy, hiện nay trên địa bàn huyện Lộc Bình, số phụ nữ trong độ tuổi lao động tham gia hoạt động phát triển kinh tế chiếm 60%, đạt 100% kế hoạch đề ra. Công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho chị em phụ nữ được các ngành đặc biệt quan tâm, trong năm 2010, Phòng LĐTB&XH, Trung tâm Dạy nghề của huyện đã phối hợp với các ngành chức năng, các đoàn thể tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn được 702 lượt người, trong đó có 295 lao động nữ, đạt tỷ lệ 42,02%. Đi đôi với tạo việc làm, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tập trung vào việc xóa đói giảm nghèo. Trong năm 2010, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Lộc Bình đã phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp để hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, trong đó hỗ trợ vốn vay là một giải pháp được tăng cường và triển khai thực hiện có hiệu quả. Tính từ năm 2006 đến nay, các tổ chức đoàn thể trong toàn huyện đã tín chấp vay vốn cho các gia đình để phát triển sản xuất với doanh số cho vay là 40.709 triệu đồng, với 4.678 lượt hộ vay vốn. Các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo ở nhà tạm, nhà dột nát và các hộ thiếu vốn sản xuất đã được quan tâm hỗ trợ bằng nhiều biện pháp như thông qua nguồn vốn từ các chương trình 134, 135, 167, nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo…
Bên cạnh đó, các cơ quan thành viên của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện còn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan như Trạm Khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật và các tổ chức đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn kiến thức quản lý vốn vay, kiến thức về khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi… Kết quả, trong những năm qua huyện đã tổ chức tập huấn với 11.703 lượt người tham dự, trong đó có 7.201 nữ, chiếm tỷ lệ 61%. Nhìn chung, các hộ gia đình đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của huyện từ 31,93% năm 2006 xuống còn 20,42% năm 2009. Đồng thời tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn từ 72% năm 2005 lên 80% năm 2010, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Song song với mục tiêu thực hiện các quyền bình đẳng cho phụ nữ trong lĩnh vực lao động việc làm, thời gian qua, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Lộc Bình còn tập trung thực hiện các mục tiêu tạo sự bình đẳng cho phụ nữ trong giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt; nâng cao đời sống và tăng cường chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, tăng số phụ nữ được giới thiệu và bầu tham gia lãnh đạo các cấp, các ngành, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và xã hội.
Tạo việc làm cho chị em phụ nữ

Như vậy, có thể thấy rằng, việc thực hiện các quyền bình đẳng cho phụ nữ trong lĩnh vực lao động việc làm trên địa bàn huyện Lộc Bình đã từng bước giải quyết công ăn việc làm cho chị em, góp phần làm nên thành công cho công cuộc xóa đói giảm nghèo chung của địa phương. Chính những hoạt động này sẽ là cơ sở, tiền đề tạo điều kiện cho phụ nữ tiến tới các mục tiêu bình đẳng giới.

Thanh Huyền