Thứ tư,  18/05/2022

Nguyên tắc sử dụng kinh phí khuyến nông

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (BNN) vừa ra Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông.Theo đó, kinh phí khuyến nông hằng năm sử dụng theo nguyên tắc ưu tiên các lĩnh vực do Bộ trưởng BNN hoặc do Chủ tịch UBND cấp tỉnh xác định (trong đó có lĩnh vực giảm tổn thất sau thu hoạch). Dự án khuyến nông thực hiện theo phương thức xét chọn hoặc đấu thầu cạnh tranh theo quy định của BNN (kinh phí khuyến nông T.Ư), UBND các cấp (kinh phí khuyến nông địa phương). Mọi tổ chức khuyến nông, người hoạt động khuyến nông được tham gia đấu thầu cạnh tranh, đăng ký xét chọn các dự án khuyến nông. Các tổ chức, đơn vị được giao kinh phí thực hiện hoạt động khuyến nông phải công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn, kinh phí cho các đối tượng thụ hưởng; sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm...

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (BNN) vừa ra Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông.

Theo đó, kinh phí khuyến nông hằng năm sử dụng theo nguyên tắc ưu tiên các lĩnh vực do Bộ trưởng BNN hoặc do Chủ tịch UBND cấp tỉnh xác định (trong đó có lĩnh vực giảm tổn thất sau thu hoạch). Dự án khuyến nông thực hiện theo phương thức xét chọn hoặc đấu thầu cạnh tranh theo quy định của BNN (kinh phí khuyến nông T.Ư), UBND các cấp (kinh phí khuyến nông địa phương). Mọi tổ chức khuyến nông, người hoạt động khuyến nông được tham gia đấu thầu cạnh tranh, đăng ký xét chọn các dự án khuyến nông. Các tổ chức, đơn vị được giao kinh phí thực hiện hoạt động khuyến nông phải công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn, kinh phí cho các đối tượng thụ hưởng; sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Theo Nhandan