Thứ tư,  18/05/2022

Năm 2011, ngành đường bộ cần gần 12 nghìn tỷ đồng vốn xây dựng hạ tầng

Tổng cục Đường bộ (Bộ Giao thông vận tải) vừa tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2011. Theo đó, Tổng cục dự kiến đăng ký kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2011 hơn 11.915 tỷ đồng; trong đó, các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hơn 3.764 tỷ đồng, vốn đối ứng các dự án ODA hơn 1.860 tỷ đồng,...Tổng cục sẽ phối hợp các đơn vị liên quan huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chú trọng huy động vốn đầu tư thuộc khu vực tư nhân trong và ngoài nước, hình thức hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân (PPP), tăng cường thu hút đầu tư theo hình thức BOT, BT, tiếp tục đàm phán ký các hiệp định vốn vay ODA các dự án chuyển tiếp và dự án mới. Đồng thời, ưu tiên vốn cho các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2011 hoặc năm 2012 và một số dự án quan trọng để phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Năm 2011, nếu được bảo đảm vốn đầu tư cho các...

Tổng cục Đường bộ (Bộ Giao thông vận tải) vừa tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2011. Theo đó, Tổng cục dự kiến đăng ký kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2011 hơn 11.915 tỷ đồng; trong đó, các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hơn 3.764 tỷ đồng, vốn đối ứng các dự án ODA hơn 1.860 tỷ đồng,…

Tổng cục sẽ phối hợp các đơn vị liên quan huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chú trọng huy động vốn đầu tư thuộc khu vực tư nhân trong và ngoài nước, hình thức hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân (PPP), tăng cường thu hút đầu tư theo hình thức BOT, BT, tiếp tục đàm phán ký các hiệp định vốn vay ODA các dự án chuyển tiếp và dự án mới. Đồng thời, ưu tiên vốn cho các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2011 hoặc năm 2012 và một số dự án quan trọng để phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Năm 2011, nếu được bảo đảm vốn đầu tư cho các dự án được giao đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, Tổng cục dự kiến sẽ khởi công 20 dự án lớn.

Theo Nhandan